НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-z-1121/17.09.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІV ”За здравна служба” / ПИ с идентификатор 67800.505.58 по КК на гр.Созопол / в квартал 26 по плана на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-66/10.08.2020 г. от Радостин Георгиев Попов, гр.Бургас, ул.”Лермонтов” №16 за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. Съгласно нот.акт. № 160 т.IV р.№6772 д.653 от 15.10.2019 година на нотариус Кремена Консулова, вписан в службата по вписванията Акт №119 т.40 д.7706 вх.р.13188 от 15.10.2019 година същият е собственик на УПИ ІV ”За здравна служба” / ПИ с идентификатор 67800.505.58 по КК на гр.Созопол / в квартал 26 по плана на гр.Созопол и заинтересовано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение, като се предвиждат следните изменения: С проекта за ПУП-ПРЗ, УПИ ІV „За здравна служба” в квартал 26 по плана на гр.Созопол се преотрежда и записва УПИ ІV505.58 „За жилищна сграда” в квартал 26 по плана на гр.Созопол, като не се предвижда промяна на очертанията на застроителното петно, съществуваща сграда, която е със статут на недвижима културна ценност; и Регулационните граници на УПИ ІV-508.58 „За жилищна сграда” да се проведат и съвпаднат по кадастралните граница на поземлен имот с идентификатор 67800.505.58 по действаща КК на гр.Созопол, одобрена със Заповед № РД 18-60/2007 г.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ 94-00-2524-3/27.07.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.1 т.1, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІV ”За здравна служба” / ПИ с идентификатор 67800.505.58 по КК на гр.Созопол / в квартал 26 по плана на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? С проекта за ПУП-ПРЗ, УПИ ІV „За здравна служба” в квартал 26 по плана на гр.Созопол се преотрежда и записва УПИ ІV505.58 „За жилищна сграда” в квартал 26 по плана на гр.Созопол, като не се предвижда промяна на очертанията на застроителното петно, съществуваща сграда, която със статут на недвижима културна ценност;

? Регулационните граници на УПИ ІV-505.58 „За жилищна сграда” да се проведат и съвпаднат по кадастралните граница на поземлен имот с идентификатор 67800.505.58 по действаща КК на гр.Созопол, одобрена със Заповед № РД 18-60/2007 г.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява и Техническо задание по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ гр.Бургас и НИНКН /МК/ гр.София.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930