НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-Z-1202/06.10.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІV-563 / ПИ 81178.501.468 по КК / в кв.53 по плана на гр.Черноморец .

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№94-00-3438/01.09.2020 год. от

от Петър Любенов Балтин , гр.Бургас, ул.“Вардар“№1, вх.6, ет.9, ап.114 за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документи за собственост представляващи нотариален акт №194, т.18, рег.7199,д.№4390/2003 г., Петър Любенов Балтин и Весна Тирчо Балтина са собственици на УПИ ІV-563 / ПИ 81178.501.468 по КК / в кв.53 по плана на гр.Черноморец. Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението.

Предвижда се северната дворищно регулационна граница на УПИ ІV-563 в кв.53 , да се проведе по съществуващата сграда с идентификатор 81178.501.468.1 и по съществуващата кадастрална граница на ПИ с идентификатор 81178.501.468 по кадастралната карта на гр.Черноморец , одобрена със Заповед №РД 18-12/2007 година и да се ситуират нови застроителни петна , разположени на нормативни разстояния спрямо регулационните граници и съществуващата инфраструктура с параметри на застрояване : плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40%.

Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с Изх.№ПД-1977/1//11.09.2020 г. от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№94-00-3438-1/30.09.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл 134, ал.1,т.1 и ал.2 ,т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.2, ал.2 и т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІV-563 / ПИ 81178.501.468 по КК / в кв.53 по плана на гр.Черноморец , като се предвижда следното изменение :

-Северната дворищно регулационна граница на УПИ ІV-563 в кв.53 , да се проведе по съществуващата сграда с идентификатор 81178.501.468.1 и по съществуващата кадастрална граница на ПИ с идентификатор 81178.501.468 по кадастралната карта на гр.Черноморец , одобрена със Заповед №РД 18-12/2007 година .

-В УПИ ІV-563 /ПИ с идентификатор 81178.501.468 по КК / в кв.53 по плана на гр.Черноморец се ситуират нови застроителни петна , разположени на нормативни разстояния спрямо регулационните граници и съществуващата инфраструктура с параметри на застрояване : плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40%.

При изработване на ПУП да се покажат новите застроителни петна със задължителни линии на застрояване за определяне разстоянията между сградите при комплексно застрояване , съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони по ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930