НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№8-Z-1340/12.11.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за в обхват на ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 по кадастрална карта на гр.Черноморец, одобрена със Заповед РД 18-12/24.04.2007 год. ,участващи в УПИ ІХ”За почивна станция” в кв.69 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец , Община Созопол.

В Община Созопол е постъпило заявление с Вх.№ УТ-2060-84 /26.10.2020 г. от Иван Георгиев Георгиев – чрез пълномощник Ваня Венелинова Димитрова за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документи за собственост представляващи нотариален акт №41, т.10, рег.3510, д.2411/2008 г. и нотариален акт №170, т.14, рег.4419, д.2677/2009 г., Иван Георгиев Георгиев е собственик на ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 по кадастрална карта на гр.Черноморец, ОбщинаСозопол.Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се , създаване на нов квартал 69а, ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 по кадастралната карта на гр.Черноморец , участващи в УПИ ІХ”За почивна станция” попадат в новообразувания кв.69а да се урегулират в три нови урегулирани поземлени имота : нов УПИ ХІV-31,567 с площ от 451 кв.м., нов УПИ ХV-31,567 с площ от 411 кв.м и нов УПИ ХVІ-31 с площ от 548 кв.м. Трите новообразувани урегулирани поземлени имоти се отреждат „за жилищно строителство“ с предвидено в тях ново свободно застрояване , показано с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници , с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП , за устройствена зона Жм-11, както следва: плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40% . Съществуващата сграда с идентификатор 81178.501.567.1 не е предвидена за запазване. Предвижда се от ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 да се отнемат 41 кв.м. за улица , при условията на чл.16 от ЗУТ. Съгласно действащ ОУП на Община Созопол, одобрен със Заповед №РД-02-14-539/13.07.2016 г. на Министъра на РРБ и обнародван в ДВ брой 59/29.07.2016 г., ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 попадат в строителните граници на гр.Черноморец в устройствена зона за ниско жилищно застрояване Жм-11, с показатели за застрояване както следва : плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40% Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ПД-1830/1//31.08.2020 година от РИОСВ гр.Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-84-1/10.11.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.16 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  на ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 по кадастрална карта на гр.Черноморец, одобрена със Заповед РД 18-12/24.04.2007 год. ,участващи в УПИ  ІХ”За почивна станция” в кв.69 по действащия регулационен и застроителен план на  гр.Черноморец , Община Созопол. , като   се предвижда следното изменение :

С проекта за ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 участващи в УПИ ІХ в кв.69 с отреждане ”За почивна станция” се предвижда да се създаде нов кв.69а по плана на гр.Черноморец. ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 по кадастралната карта на гр.Черноморец , участващи в УПИ ІХ”За почивна станция” попадат в новообразувания кв.69а и се урегулират в три нови урегулирани поземлени имота : нов УПИ ХІV-31,567 с площ от 451 кв.м., нов УПИ ХV-31,567 с площ от 411 кв.м и нов УПИ ХVІ-31 с площ от 548 кв.м. Трите новообразувани урегулирани поземлени имоти се отреждат „за жилищно строителство“ с предвидено в тях ново свободно застрояване , показано с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници , с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП , за устройствена зона Жм-11, както следва: плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40% . Съществуващата сграда с идентификатор 81178.501.567.1 не е предвидена за запазване. Предвижда се от ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 да се отнемат 41 кв.м. за улица , при условията на чл.16 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930