НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-z-1385/25.11.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ5022 / пи с идентификатор 67800.5.763 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІІ5031 / пи с идентификатор 67800.5.902 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ 2060-69/18.08.2020 г. и вх.№ УТ 2060-64-3/24.09.2020 г от Друми Георгиев Друмев, гр.Созопол, ул.”Люлин” №27, Георги Друмев Друмев и Нели Тошева Друмева, гр.Созопол, ул.”Цар Светослав Тертер” №17, за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. Съгласно н.а. № 71 т.ІІ р.№3323 д.№239 от 02.04.2019 година на нотариус Симеон Илиев, вписан в службата по вписванията:Акт №78 т.12 д.№2119 вх.№4002 от 03.04.2019 година Георги Друмев Друмев и Нели Тошева Друмева са собственици на поземлен имот с идентификатор 67800.5.763 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ІІ5022 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол и заинтересувани лица по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ. Съгласно н.а. № 44 т.ІІІ р.№3886 д.№388 от 01.06.2020 година на нотариус Симеон Илиев, вписан в службата по вписванията:Акт №104 т.15 д.№2799 вх.№5053 от 01.06.2020 година Друми Георгиев Друмев е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.5.902 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІІ5031 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол и заинтересувани лица по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ. Сключен е предварителен договор между собствениците на УПИ ІІ5022 / пи с идентификатор 67800.5.763 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІІ5031 / пи с идентификатор 67800.5.902 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол за прехвърляне на недвижим имот съгласно чл.15 ал.3 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като: регулационната граница между УПИ ІІ5022 и УПИ ХІІ5031 се изменя, като 105 кв.м. от УПИ ХІІ5031 преминават в УПИ ІІ5022 и се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ІІ-5.763 с площ 620 кв.м. при запазване отреждането на имота «За вилни сгради» при плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8 и Нмах=7.00 метра и минимално озеленена площ 50 %, като ? е отредена за дървесна растителност; и УПИ ХІІ-5.902 с площ 1103 кв.м. при запазване отреждането на имота «За вилни сгради» при плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8 и Нмах=7.00 метра и минимално озеленена площ 50 %, като ? е отредена за дървесна растителност.

Представено е Писмо с изх.№ ПД-1696/(1)/13.08.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-69-1/25.11.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ5022 / пи с идентификатор 67800.5.763 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІІ5031 / пи с идентификатор 67800.5.902 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

Изменя се регулационната граница между УПИ ІІ5022 и УПИ ХІІ5031, като 105 кв.м. от УПИ ХІІ5031 преминават в УПИ ІІ5022 и се обособяват два нови урегулирани поземлени имота:

? УПИ ІІ-5.763 с площ 620 кв.м. при запазване отреждането на имота «За вилни сгради» при плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8 и Нмах=7.00 метра и минимално озеленена площ 50 %, като ? е отредена за дървесна растителност .

? и УПИ ХІІ-5.902 с площ 1103 кв.м. при запазване отреждането на имота «За вилни сгради» при плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8 и Нмах=7.00 метра и минимално озеленена площ 50 %, като ? е отредена за дървесна растителност .

ПУП-ПРЗ да се съгласува с НИНКН/МК/ гр.София.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ / П /

Кмет на Община Созопол

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТСК”

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930