НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№8-Z-1427/15.12.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І-8059,8060,8061 м.“Аклади“, гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.8.165 по КК на гр.Черноморец , Община Созопол.

В Община Созопол е постъпило заявление с Вх.№ УТ-2060-92 /03.12.2020г. от

„АКЛАДИ БИЙЧ“ООД за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документ за собственост представляващ нотариален акт №23, т.14, вх.рег.№5474, д.№3392/2007 г., „Бългериън Сън Хоумс“ЕООД, „Аклади бийч“ООД и „Делар инвест“ЕООД са собственици на УПИ І-8059,8060,8061 в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, с идентификатор 81178.8.161 по кадастрална карта на гр.Черноморец, ОбщинаСозопол.Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението.Предвижда се УПИ І- 8059, 8060, 8061 м.“Аклади“, ПИ с идентификатор 81178.8.165 по КК на гр.Черноморец да се раздели на петнадесет нови урегулирани поземлени имота с номера І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV и да се обособи обслужваща улица между тях. Новобразуваните урегулирани поземлени имота да се отредят „за сгради за отдих и курорт“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, разположени на нормативни отстояния и с градоустройствени показатели за устройствена зона ОК 4 24 по действащ ОУП на Община Созопол и зона „Б“ по ЗУЧК , както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ? да е осигурена за дървесна разстителност. Съгласно действащ ОУП на Община Созопол, одобрен одобрен със Заповед №РД-02-14-539/13.07.2016 г., на Министъра на РРБ (обн. в ДВ бр.59 от 29 юли 2016 г.), имотът попада в охранителна зона „Б” от ЗУЧК и устройствена зона с особена териториално - устройствена защита ОК 4 24, за изграждане на сгради за отдих и курорт, с устройствени показатели на застрояване както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ? да е осигурена за дървесна разстителност.

.Представеното е задание . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-92-1/11.12.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.80, ал.2, чл.81 ал.4 от ЗУТ.

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І-8059,8060,8061 м.“Аклади“, гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.8.165 по КК на гр.Черноморец , Община Созопол. , като се предвижда следното изменение :

С проекта за ПУП-ПРЗ за УПИ І- 8059, 8060, 8061 м.“Аклади“, ПИ с идентификатор 81178.8.165 по КК на гр.Черноморец да се раздели на петнадесет нови урегулирани поземлени имота с номера І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV и да се обособи обслужваща улица между тях. Новобразуваните урегулирани поземлени имота се отреждат „за сгради за отдих и курорт“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, разположени на нормативни отстояния и с градоустройствени показатели за устройствена зона ОК 4 24 по действащ ОУП на Община Созопол и зона „Б“ по ЗУЧК, както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ? да е осигурена за дървесна разстителност.

Към изменението на ПУП-ПРЗ да се изготви проект за промяна на кадастралната карта , съгласуван със СГКК-гр.Бургас и новообразуваните УПИ да се отредят за ПИ с проектни идентификатори.

При изработване на ПУП да се представи Становище на РИОСВ гр.Бургас за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се изготви в обем и съдържание , съгласно изискванията на Наредба №8/МРРБ за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ и ЗУЧК, в съответствие с действащ ОУП на Община Созопол.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930