НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№8-Z-1426/15.12.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за в обхват на ПИ 81178.501.576 по кадастрална карта на гр.Черноморец, одобрена със Заповед РД 18-12/24.04.2007 год. ,участващ в УПИ ІХ”За почивна станция” в кв.69 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец , Община Созопол.

В Община Созопол е постъпило заявление с Вх.№ УТ-2060-89/20.11.2020 г. от Тодор Пенев Желев и Марийка Кръстева Желева за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документи за собственост представляващи нотариален акт Нотариален акт №105, т.38, рег.11337, д.7117/2009 г. и Нотариален акт №170, т.21, рег.7004, д.3878/2020 г., Тодор Пенев Желев и Марийка Кръстева Желева са собственици на ПИ 81178.501.576 по кадастрална карта на гр.Черноморец, ОбщинаСозопол.Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се ПИ 81178.501.576 по кадастралната карта на гр.Черноморец , участващ в УПИ ІХ”За почивна станция” попадат в новообразувания кв.69а да се урегулира в два нови урегулирани поземлени имота : нов УПИ І-501.576 с площ от 477 кв.м. и нов УПИ ІІ-501.576 с площ от 477 кв.м. Двата новообразувани урегулирани поземлени имоти се отреждат „за жилищно строителство“ с предвидено в тях ново свободно застрояване , показано с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници , с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП , за устройствена зона Жм-11, както следва: плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40% . Съществуващата сграда с идентификатор 81178.501.567.1 не е предвидена за запазване. Съгласно действащ ОУП на Община Созопол, одобрен със Заповед №РД-02-14-539/13.07.2016 г. на Министъра на РРБ и обнародван в ДВ брой 59/29.07.2016 г., ПИ 81178.501.31 и ПИ 81178.501.567 попадат в строителните граници на гр.Черноморец в устройствена зона за ниско жилищно застрояване Жм-11, с показатели за застрояване както следва : плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40%. Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ПД-2150/3//10.11.2020 година от РИОСВ гр.Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-89-1/11.12.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 81178.501.576 по кадастрална карта на гр.Черноморец, одобрена със Заповед РД 18-12/24.04.2007 год. ,участващ в УПИ ІХ”За почивна станция” в кв.69 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец , Община Созопол. , като се предвижда следното изменение :

С проекта за ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.501.576 участващ в УПИ ІХ в кв.69 с отреждане ”За почивна станция” да се урегулира в два нови урегулирани поземлени имота: нов УПИ І-501.576 с площ от 477 кв.м. и нов УПИ ІІ-501.576 с площ от 477 кв.м., попадащи в новообразуван кв.69а. Двата новообразувани урегулирани поземлени имоти се отреждат „за жилищно строителство“ с предвидено в тях ново свободно застрояване , показано с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници , с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП , за устройствена зона Жм-11, както следва: плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40% . Съществуващата сграда с идентификатор 81178.501.567.1 не е предвидена за запазване.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930