НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№8-z-1461/22.12.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол /, VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол /, VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол /, ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А и УПИ ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.524 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-96/10.12.2020 г. от „ИНИ” ЕООД Булстат 204871768, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-322/16.06.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №140 т.21 вх.р.№6978 от 17.06.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ Vобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-321/16.06.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №147 т.21 вх.р.№6976 от 17.06.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-323/16.06.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №166 т.21 вх.р.№6955 от 17.06.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-438/30.07.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №11 т.29 вх.р.№9185 от 01.08.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІІІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-436/30.07.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №153 т.28 вх.р.№9097 от 31.07.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ІХобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-437/30.07.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №191 т.28 вх.р.№9095 от 31.07.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ Хобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-440/30.07.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №149 т.28 вх.р.№9088 от 31.07.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-439/30.07.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №192 т.28 вх.р.№9098 от 31.07.2014г., „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.524 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІобщ в кв.52 по плана на гр.Созопол; Съгласно Удостоверение с изх.№20171127134629/27.11.2017г. на Агенция по вписванията, „ИНИ” ЕООД, Булстат 204871768, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е правоприемник на дружеството „ИНИ” АД, Булстат 121103403, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5, собственик на капитала и заинтересувано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като:

УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол / и VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ V в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1010 кв.м. и същият се отрежда „За хотел” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .; УПИ VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол / и ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ VІ в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1333 кв.м. и същият се отрежда „За хотел” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .; и УПИ ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.524 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол запазва границите си и се преотрежда „За хотел” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .;

Представено е Писмо с изх.№ ПД-1295/(4)/17.07.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-96-1/17.12.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол /, VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол /, VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол /, ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А и УПИ ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.524 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол / и VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ V в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1010 кв.м. и същият се отрежда „За хотел” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .

? УПИ VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол / и ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ VІ в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1333 кв.м. и същият се отрежда „За хотел” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .

? УПИ ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.524 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол запазва границите си и се преотрежда „За хотел” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930