НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

№ 8-Z-66/14.01.2021г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 изр.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и въз основа на Решение 279 от Протокол № 14/17.12.2020 г. на Общински съвет Созопол и Решение за поправка на Протокол от 31.01.2020 г. на ОД,,Земеделие‘‘ за определяне средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, обективиран с протокол от 20.03.2020г.на ОД,,Земеделие‘‘, както и въз основа на Искане с вх.№ ЕО-СЗ-1000/27.10.2020 г. от Директор на ОД “Земеделие“ Бургас, придружено с Регистър на имотите – полски пътища за всички землища на територията на община Созопол.

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Цена на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Вършило, община Созопол, представляваща средногодишното рентно плащане за землището, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 5,00 лв/дка за обработваеми земи.

ІІ. Цената на имотите по ползватели е както следва:

1. "ИЛ-89"ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 15,865 дка

Цена: 79,30 лв.

2. "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1" АД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 4,034 дка

Цена: 20,17 лв.

3. АГРОИНВЕСТ 2009 ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 67,437 дка

Цена: 337,20 лв.

4. АГРОФОРУМТРАНС ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 10,032 дка

Цена: 50,16лв.

5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 21,989 дка

Цена: 109,94 лв.

6. ИВАНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕЗАРОВА

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 6,671 дка

Цена: 33,35 лв.

7. ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 4,025 дка

Цена: 20,13 лв.

8. РУМЕН СТОЯНОВ ЖЕЛЕЗАРОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 2,500 дка

Цена: 12,50 лв.

НАРЕЖДАМ:

ІІI. Задължавам ползвателите на имотите в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, да заплатят дължимия годишен наем за стопанската 2020-2021 г., за определените му в заповедта имоти - полски пътища, по банкова сметка на Община Созопол при “Централна кооперативна банка“ АД - IBAN BG54 CECB 9790 8479 9626 02, вид плащане 44 42 00 като след заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежни нареждания, ще бъде сключен договор за ползване за 1 /една / стопанска година.

ІV. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 –неразделна част от заповедта.

Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската -2020-2021 г.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Созопол съгласно чл.37в, ал.16, изр.3 от ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Административен съд Бургас по реда на АПК в 14-дневен срок от обявяването й.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930