НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

№ 8-Z-68/14.01.2021г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 изр.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и въз основа на Решение 279 от Протокол № 14/17.12.2020 г. на Общински съвет Созопол и Решение за поправка на Протокол от 31.01.2020 г. на ОД,,Земеделие‘‘ за определяне средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, обективиран с протокол от 20.03.2020г.на ОД,,Земеделие‘‘, както и въз основа на Искане с вх.№ ЕО-СЗ-1000/27.10.2020 г. от Директор на ОД “Земеделие“ Бургас, придружено с Регистър на имотите – полски пътища за всички землища на територията на община Созопол.

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Цена на имотите - полски пътища , попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Зидарово, община Созопол, представляваща средногодишното рентно плащане за землището, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 32,00 лв/дка за обработваеми земи.

ІІ. Цената на имотите по ползватели е както следва:

1. ,, АТОС’’ ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 19,360 дка

Цена: 619,52 лв.

2. ,, ДЖЕНЕЗОВ’’ ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 258,103 дка

Цена: 8 259,30 лв.

3. РУМЕН СТОЯНОВ ЖЕЛЕЗАРОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 9,504 дка

Цена: 304,13 лв.

4. СТОЙЧО ИЛИЕВ ПЕТКОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 14,350 дка

Цена: 459,20 лв.

5. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЖЕНЕЗОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 4,579 дка

Цена: 146,53 лв.

НАРЕЖДАМ:

ІІI. Задължавам ползвателите на имотите в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, да заплатят дължимия годишен наем за стопанската 2020-2021 г., за определените му в заповедта имоти - полски пътища, напоителни канали, по банкова сметка на Община Созопол при “Централна кооперативна банка“ АД - IBAN BG54 CECB 9790 8479 9626 02, вид плащане 44 42 00 като след заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежни нареждания, ще бъде сключен договор за ползване за 1 /една / стопанска година.

ІV. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 –неразделна част от заповедта.

Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската -2020-2021 г.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Созопол съгласно чл.37в, ал.16, изр.3 от ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Административен съд Бургас по реда на АПК в 14-дневен срок от обявяването й.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930