НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№8-Z-148/09.02.2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ХІІ-5 / ПИ 58400.501.257 по КК/ , УПИ V-4 / ПИ 58400.501.258 по КК/, УПИ VІ-4/ ПИ 58400.501.259 по КК/, УПИ VІІІ-6 / ПИ 58400.501.263 по КК/ и УПИ ХІ-6 / ПИ 58400.501.260 по КК/ в кв.2 по действащ регулационен и застроителен план на с.Присад .

В Община Созопол е постъпило заявление с вх. Вх.№УТ-2060-11/26.01.2021 г. от Димитър Димов Мандаджиев за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация . Съгласно документ за собственост представляващ нотариален акт №106, т.43, дело №8145, рег.№14033/25.11.2020 год., Димитър Димов Мандаджиев е собственик на ПИ 58400.501.257 по КК / идентичен с УПИ ХІІ-5 в кв.2 по плана на с.Присад/ . Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се дворищно регулационните граници на УПИ ХІІ-5 и съседните му УПИ V-4, VІ-4, VІІІ-6 и ХІ-6 в кв.2 , да се проведат по съществуващите кадастрални граници съответно : ПИ 58400.501.257 по КК за УПИ ХІІ-5, ПИ 58400.501.258 по КК за УПИ V-4, ПИ 58400.501.259 по КК за УПИ VІ-4, ПИ 58400.501.263 по КК за УПИ VІІІ-6 и ПИ 58400.501.260 по КК за УПИ ХІ-6 по кадастрална карта на с.Присад, одобрена със Заповед №РД 18-54/2015 година . Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ ПД-77/1//22.01.2021 г. от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-11-1/04.02.2021 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :


Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ХІІ-5 / ПИ 58400.501.257 по КК/ , УПИ V-4/ ПИ 58400.501.258 по КК/, УПИ VІ-4 / ПИ 58400.501.259 по КК/, УПИ VІІІ-6/ ПИ 58400.501.263 по КК/ и УПИ ХІ-6 / ПИ 58400.501.260 по КК/ в кв.2 по действащ регулационен и застроителен план на с.Присад , като се предвижда следното изменение :

-С проекта за ПУП-ПР , дворищно регулационните граници на УПИ ХІІ-5 и съседните му УПИ V-4, VІ-4, VІІІ-6 и ХІ-6 в кв.2 , да се проведат по съществуващите кадастрални граници съответно : ПИ 58400.501.257 по КК за УПИ ХІІ-5, ПИ 58400.501.258 по КК за УПИ V-4, ПИ 58400.501.259 по КК за УПИ VІ-4, ПИ 58400.501.263 по КК за УПИ VІІІ-6 и ПИ 58400.501.260 по КК за УПИ ХІ-6 по кадастрална карта на с.Присад, одобрена със Заповед №РД 18-54/2015 година.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930