НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-Z-190 / 17.02.2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ-10.389 / пи с идентификатор 67800.10.389 по КК на гр.Созопол / в м.”Ачмалъци”, з-ще на гр.Созопол.

Постъпило заявление от Борислав Димитров Апостолов, гр.Нови Искър, обл.София, общ.Столична, ул.”Крушетата” №4 и Любомир Николаев Лазаров, гр.Драгоман, ул.”Синчец” №6 с вх.№ УТ-2060-93/04.12.2020 година и Заявление с вх.№ УТ-2060-93-2/08.02.2021 година за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. Съгласно н.а.№30 т.ІІ р.№4602 д.193 от 23.09.2020 год. на нотариус Сергей Янков, вписан в службата по вписванията акт № 95 т.33 вх.р.10728 д.№6253 от 23.09.2020 година същите са собственици на УПИ ІІ-10.389 / пи с идентификатор 67800.10.389 по КК на гр.Созопол / в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол и заинтересувани лица по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като от УПИ ІІ-10.389 / пи с идентификатор 67800.10.389 по КК на гр.Созопол / в м.”Ачмалъци”, з-ще на гр.Созопол, се обособяват три нови урегулирани поземлени имота, както следва: Нов УПИ ІІ с площ 500 кв.м., с отреждане „За сгради за отдих и курорт” при плътност на застрояване 30% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1 и минимално озеленена площ 50% ; УПИ ІІІ с площ 750 кв.м. с отреждане „За сгради за отдих и курорт” при плътност на застрояване 30% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1 и минимално озеленена площ 50% ; и УПИ ІV с площ 500 кв.м. с отреждане „За сгради за отдих и курорт” при плътност на застрояване 30% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1 и минимално озеленена площ 50% .

Писмо с изх.№ ПД-2745(3)/03.02.2021 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ-2060-93-3/16.02.2021 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на ПУП- ПРЗ в обхват на УПИ ІІ-10.389 / пи с идентификатор 67800.10.389 по КК на гр.Созопол / в м.”Ачмалъци”, з-ще на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

С проекта за ПУП-ПРЗ, от УПИ ІІ-10.389 / пи с идентификатор 67800.10.389 по КК на гр.Созопол / в м.”Ачмалъци”, з-ще на гр.Созопол, се обособяват три нови урегулирани поземлени имота, както следва:

? Нов УПИ ІІ с площ 500 кв.м., с отреждане „За сгради за отдих и курорт” при плътност на застрояване 30% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1 и минимално озеленена площ 50% .

? УПИ ІІІ с площ 750 кв.м. с отреждане „За сгради за отдих и курорт” при плътност на застрояване 30% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1 и минимално озеленена площ 50% .

? УПИ ІV с площ 500 кв.м. с отреждане „За сгради за отдих и курорт” при плътност на застрояване 30% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1 и минимално озеленена площ 50% .

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява и заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930