НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№8-Z-218/23.02.2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-3148 м.“Акра“, гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.3.148 по КК на гр.Черноморец и ПИ с идентификатор 81178.502.606 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол.

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-12/21.01.2021 год. от Деян Вълчев Дамянов и Мирослав Вълчев Дамянов за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документ за собственост представляващ нотариален акт №29, т.46, вх.рег.№15086, д.№8861/2019 г., Деян Вълчев Дамянов и Мирослав Вълчев Дамянов са собственици на УПИ ІІІ-3148 м.“Акра“, гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.3.148 по КК на гр.Черноморец и ПИ с идентификатор 81178.502.606 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол. Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се УПИ УПИ ІІІ-3148 м.“Акра“, гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.3.148 по КК на гр.Черноморец и ПИ с идентификатор 81178.502.606 по КК на гр.Черноморец , да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот ІІІ – 148, 606 . Новобразуваният урегулиран поземлен имот се отреждат „за сгради за отдих и курорт“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, разположени на нормативни отстояния и с градоустройствени показатели за устройствена зона ОК 4 19 по действащ ОУП на Община Созопол и зона „Б“ по ЗУЧК , както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ? да е осигурена за дървесна разстителност. Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ ПД-2696/1/ от 11.12.2020 г. от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-12-3/19.02.2021 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-3148 м.“Акра“, гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.3.148 по КК на гр.Черноморец и ПИ с идентификатор 81178.502.606 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол , като се предвижда следното изменение :

С проекта за ПУП-ПРЗ УПИ ІІІ-3148 м.“Акра“, гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.3.148 по КК на гр.Черноморец и ПИ с идентификатор 81178.502.606 по КК на гр.Черноморец се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот ІІІ – 148, 606 . Новобразуваният урегулиран поземлен имот се отреждат „за сгради за отдих и курорт“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, разположени на нормативни отстояния и с градоустройствени показатели за устройствена зона ОК 4 19 по действащ ОУП на Община Созопол и зона „Б“ по ЗУЧК , както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ? да е осигурена за дървесна разстителност.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930