НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-z-313/12.03.2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ І-10145 м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.211 по КК на гр.Созопол / .

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-14/03.02.2021 г. от Снежанка Спасова Кръстева, гр.София, кв.”Драгалевци”, район 17 за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване. Съгласно н.а.№ 70 т.І рег.№1137 д.№ 60 от 14.03.2017 г. на нотариус Николай Ников, вписан в службата по вписванията: Акт №41 т.7 д.№1155 вх.р.№2727 от 15.03.2017г., Снежанка Спасова Кръстева и Мирослав Симеонов Маринов са съсобственици в поземлен имот с идентификатор 67800.54.211 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-10145 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол и заинтересувано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ. Представена е нотариално заверена декларация от Анета Неделчева Кюмурджиев, съсобственик в поземлен имот с идентификатор 67800.54.211 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-10145 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол, за съгласие с изработването на ПУП-ПЗ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като:

? В УПИ І-10145 м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.211 по КК на гр.Созопол с отреждане „За курортни сгради” се предвижда застрояване при следните параметри : плътност на застрояване 20%, Кинт=0,5 и Нмах=7.50 метра и минимално озеленена площ 70 % съгласно ограничителни линии на застрояване по приложената скица- предложение.

Представено е Писмо с изх.№ ПД-176/(1)/12.02.2021 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-14-2/11.03.2021 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ І-10145 м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.211 по КК на гр.Созопол /, като се предвижда следното изменение:

? В УПИ І-10145 м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.211 по КК на гр.Созопол с отреждане „За курортни сгради” се предвижда застрояване при следните параметри : плътност на застрояване 20%, Кинт=0,5 и Нмах=7.50 метра и минимално озеленена площ 70 % съгласно ограничителни линии на застрояване по приложената скица- предложение.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

Съгласувал: д-р инж.Румен Кисьов

Заместник Кмет на Община Созопол

Съгласувал: арх.Радост Георгиева

Гл.арх.на Община Созопол

Съгласувал юрист:………………….

…………………..

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТСК”

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930