НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№8-z-386/26.03.2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І7114 / пи с идентификатор 67800.7.114 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-31-2/02.03.2021г Димитър Василев Вушев, гр.София, ж.к.”Сухата река” бл.28 вх.А ап.6 и Кирил Симеонов Крайнов с.Годлево, общ.Разлог за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. Съгласно н.а.№19 т.ІV р.№3945 н.д.№562 от 21.09.2004 година на нотариус Бинка Кирова, вписан в службата по вписванията: Акт №43 т.ХХІХ вх.р.№11068 от 23.09.2004 година, същите са собственици на поземлен имот с идентификатор 67800.7.114 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-7114 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол и заинтересувани лица по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ. Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като: От УПИ І-7114 м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.7.114 по КК на гр.Созопол се обособяват два нови урегулирани поземлени имота, както следва: Нов УПИ І с площ 824 кв.м. и отреждане „За вилни сгради” при следните параметри : плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8, Нмах= 7.00 метра и минимално озеленена площ 50 % ; и УПИ ІІ с площ 717 кв.м. и отреждане „За вилни сгради” при следните параметри: плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8, Нмах= 7.00 метра и минимално озеленена площ 50%;

Писмо с изх.№ ПД-239-(1)/22.02.2021 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение.

Становище с изх.№ СТ-84-281/18.11.2020г. на НИНКН/МК/ гр.София за съгласуване на инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-31-3/25.03.2021 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват УПИ І7114 / пи с идентификатор 67800.7.114 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

От УПИ І-7114 м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.7.114 по КК на гр.Созопол се обособяват два нови урегулирани поземлени имота, както следва:

? Нов УПИ І с площ 824 кв.м. и отреждане „За вилни сгради” при следните параметри : плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8, Нмах= 7.00 метра и минимално озеленена площ 50 % .

? и УПИ ІІ с площ 717 кв.м. и отреждане „За вилни сгради” при следните параметри: плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8, Нмах= 7.00 метра и минимално озеленена площ 50 % .

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал: д-р инж.Румен Кисьов

Заместник Кмет на Община Созопол

Съгласувал: арх.Малина Дончева

Началник отдел „Строителство”

Съгласувал юрист:………………….

…………………..

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТСК”

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930