НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

№ 8-z-413 /02.04.2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.526 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.525 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-25/24.03.2021г. от Лукан Димитров Луканов гр.София, кв.”Драгалевци”, ул.”Екатерина Божилова” №46, Любомир Луканов Луканов, Людмила Николаева Луканова чрез пълномощник Житомир Димитров Русинов и Красимир Иванов Кичиков, гр.Созопол, ул.”Стара планина” №30 чрез пълномощник Житомир Димитров Русинов за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване. Съгласно Договор за покупко –продажба на недвижим имот № 8-660/10.12.2014г., вписан в службата по вписванията: Акт №26 т.52 вх.р.№16520 от 23.12.2014г.,Красимир Иванов Кичиков, гр.Созопол, ул.”Стара Планина” №30 е собственик на поземлен имот с идентификатор 67800.502.526 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ІХобщ в кв.52 по плана на гр.Созопол; Съгласно н.а.№ 156 т.І рег.№1780 д.№ 145 от 18.02.2021 г. на нотариус Симеон Илиев, вписан в службата по вписванията: Акт №124 т.6 д.№914 вх.р.№1945 от 18.02.2021г., Лукан Димитров Луканов , Любомир Луканов Луканов и Людмила Николаева Луканова са съсобственици в поземлен имот с идентификатор 67800.502.525 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІІобщ в квартал 52 по плана на гр.Созопол; и същите са заинтересувани лица по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като се предвижда следното изменение: С проекта за ПУП-ПЗ , се повишават градоустройствените показатели за УПИ ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.526 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.525 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол, съгласно предвидените по действащия ОУП на Община Созопол, одобрен със Заповед №РД 02-14-539 от 13.07.2016 година на Министъра на РРБ (обн. в ДВ бр.59 от 29.07.2016г.), зона Жм – за ниско жилищно застрояване : плътност на застрояване 60 %, Нмах=10.00, Кинт=1,5, минимално озеленена площ 40 % и паркиране в имота. Отреждането на урегулираните поземлени имоти се запазва – за жлищно застрояване при спазване на Специфичните правила и норми одобрени с плана за застрояване за квартала;

Представено е Писмо с изх.№ ПД-546/(2)/2021 година и Писмо с изх.№ ПД-546-(4)/2021 г.на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-25-1/01.04.2021 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.526 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.525 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? С проекта за ПУП-ПЗ , се повишават градоустройствените показатели за УПИ ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.526 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.525 по КК на гр.Созопол / в квартал 52 по плана на гр.Созопол, съгласно предвидените по действащия ОУП на Община Созопол, одобрен със Заповед №РД 02-14-539 от 13.07.2016 година на Министъра на РРБ (обн. в ДВ бр.59 от 29.07.2016г.), зона Жм – за ниско жилищно застрояване : плътност на застрояване 60 %, Нмах=10.00, Кинт=1,5, минимално озеленена площ 40 % и паркиране в имота.

? Отреждането на урегулираните поземлени имоти се запазва – за жлищно застрояване при спазване на Специфичните правила и норми одобрени с плана за застрояване за квартала:

1.Задължително паркиране и гариране в рамките на имота за всяко жилище по един брой паркомясто.

2.Не се разрешава изграждането на обитаеми помещения в подпокривното пространство.

3.Не се разрешава проектиране и изграждане на плоски покриви, покривни тераси и капандури.

4.Максимален наклон на покрива до 30?.

5.Задължително използване на материали за фасаднотретиране на сгради в духа на местната архитектурна традиция.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал: д-р инж.Румен Кисьов

Заместник Кмет на Община Созопол

Съгласувал: инж.Иванка Хльостарова

Директор на Дирекция „УТИПЕП”

Съгласувал юрист:………………….

…………………..

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТИПЕП”

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930