НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №419 от Протокол №19/31.05.2021г.

О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №419 от Протокол №19/31.05.2021г.

О Б Я В А

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол 419 от Протокол №19/31.05.2021г., съгл. решение по т.5 от Протокол №1/13.01.2021г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г.открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на : временен едноетажен обект, с височина до 3 м. - Обект № 111 с площ 18 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и пет, поземлен имот - сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ , целият с площ 3 415 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване – за друг вид озеленяване идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв. 147 по плана на гр. Созопол.

Начална конкурсна месечна наемна цена160,00лв /сто и шестдесет лева/, без ДДС

Размер на депозита за участие в процедурата16,00лв. /шестнадесет лева/

Цена на тръжната документация20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.

Срок за отдаване под наем 6/шест/ месеца.

Начин на плащане предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 26.07.2021 г.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 26.07.2021год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на 27.07.2021 г. от 15:00 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031