НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на oбщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №420 от Протокол №19/31.05.2021г.

О Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на oбщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №420 от Протокол №19/31.05.2021г.

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на oбщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол 420 от Протокол №19/31.05.2021г., съгл. решение по т.3 от Протокол №3/17.05.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със № 8-Z-265/18.02.2020г на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 32737.501.309/ЕКАТТЕ – тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – триста и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Индже Войвода ,община Созопол, с площ 719 кв.м. /седемстотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“, начин на трайно ползване - „Ниско застрояване до 10м.“, при съседи: 32737.501.331, 32737.501.310, 32737.501.728, 32737.501.727

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 11 260,00 лв./единадесет хиляди двеста и шестдесет лева/. Без ДДС.

Стъпка за наддаване 563,00лв. /петстотин шестдесет и три лева/-5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 126,00 лв./хиляда сто двадесет и шест лева/ - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация22,52 лв./двадесет и два лева петдесет и две стотинки / без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 26.07.2021г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 26.07.2021год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 27.07.2021г. от 14:30 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031