НачалоОбяви и съобщенияОбявиНа основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №439 от Протокол №20/30.06.2021г

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №439 от Протокол №20/30.06.2021г

 

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол 439 от Протокол №20/30.06.2021г., съгл. решение по т.1 от Протокол №4/16.06.2021г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със № 8-Z-265/18.02.2020г на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67800.50.212 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петдесет, поземлен имот двеста и дванадесет/, с площ 482 кв.м./четиристотин осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, гр. Созопол, местност "Куку баир", с трайно предназначение на територията „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване – "Ниско застрояване (до 10m) ", при граници на имота: 67800.50.304, 97800.50.312, 67800.51.3, 67800.50.124.

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 21 950,00 лв./двадесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева/.

Стъпка за наддаване 1 097,50лв. /хиляда деветдесет и седем лева и петдесет стотинки /-5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 2 195,00 лв./две хиляди сто деветдесет и пет лева/ - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация43,90 лв. /четиридесет и три лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 16.08.2021г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 16.08.2021год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък, с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 17.08.2021г. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

Съгласувал:

Йордан Петков

Директор дирекция „УСТСД“ на община Созопол

Изготвил:

Дарин Хльостаров

Началник отдел “УОС“ на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031