НачалоОбяви и съобщенияОбявиНа основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №443 от Протокол №20/30.06.2021

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №443 от Протокол №20/30.06.2021

 

О Б Я В А

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №443 от Протокол №20/30.06.2021 съгл. решение по т.2 от Протокол №4/16.06.2021г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол/. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.8.129 /ЕКАТТЕ –осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – осем, поземлен имот- сто двадесет и девет/ с площ 3 370 кв. м. /три хиляди триста и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Пасище“, .находящ се в Община Созопол, землище гр. Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

Начална тръжна годишна наемна цена да се ползва одобрената с решение №443/30.06.2021г наемна цена в размер 3 000,00лв./три хиляди лева/

Стъпка за наддаване 150,00лв./сто и петдесет лева/- 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 300,00 лв./триста лева/

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация20.00 лв./двадесет лева /

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 16.08.2021г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 16.08.2021год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 17.08.2021г. от 15:15 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

кмет на община Созопол

Съгласувал:

Йордан Петков

Директор д-ция „УССДП“ на община Созопол

Изготвил:

Дарин Хльостаров

Началник отдел“НСТ“ на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031