НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 440 от Протокол №20/30.06.2021г.

О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 440 от Протокол №20/30.06.2021г.

 

О Б Я В А

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол 440 от Протокол №20/30.06.2021г., съгл. решение по т.4 от Протокол №4/16.06.2021г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г.открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост, представляващ: 36 кв.м. идеални части от масивна сграда с идентификатор 30822.501.113.2 /ЕКАТТЕ –тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и тринадесет, сграда - две/ със застроена площ 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет квадратни метра/, брой етажи 2/два/ и предназначение - „Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 30822.501.113 /ЕКАТТЕ –тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и тринадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-478/18.07.2019г. на ИД на АГКК, идентичен с имот с планоснимачен №211 кв. 17 по плана на с. Зидарово, община Созопол.

Начална конкурсна месечна наемна цена75,00 лв/хиляда осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС

Размер на депозита за участие в процедурата7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки ./

Цена на тръжната документация20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години.

Начин на плащане предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внасят до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 16.08.2021г.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 16.08.2021год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на 17.08.2021г. от 15.30 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

Съгласувал:

Йордан Петков

Директор д-ция „УСТСД на община Созопол

Изготвил:

Дарин Хльостаров

Началник отдел“УОС“ на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031