НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение № 484 от Протокол №22/30.09.2021 год

О Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение № 484 от Протокол №22/30.09.2021 год

 

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение 484 от Протокол №22/30.09.2021 год., съгл. Решение по т. 2 от Протокол №6/01.11.2021 год. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот пл. № 42.519 /четиридесет и две, точка, петстотин и деветнадесет/, с площ 963 кв.м. /деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Черноморец, местност "Външна чешма", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя, начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), по КККР, одобрени със Заповед РД-09-24/29.05.2018 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: север: пл. № 42.520, изток: пл. № 42.356; юг: пл. № 42.272, пл. №42.283; запад: пл. № 42.270, пл. № 42.518.

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 44 400,00 лв. /четиридесет и четири хиляди и четиристотин лева/.

Стъпка за наддаване2 220,00лв. /две хиляди двеста и двадесет лева/ - 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 4 440,00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева/ - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация88,80 лв. /осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки / без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за административно и информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 30.11.2021 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, като ЕТ и ЮЛ не трябва да са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за административно и информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 30.11.2021 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 01.12.2021 год. от 14:15 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

Съгласувал:

Галина Георгиева

Директор д-ция "АПИО" на Община Созопол

Съставил:

Атанас Мирчев

Главен експерт отделУОС“ на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031