НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение № 477 от Протокол №22/30.09.2021 год. на Общински съвет - гр. Созопол

О Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение № 477 от Протокол №22/30.09.2021 год. на Общински съвет - гр. Созопол

 

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение 477 от Протокол №22/30.09.2021 год. на Общински съвет - гр. Созопол. съгласно Решение по т. 1 от Протокол № 6/01.11.2021 год. на Комисия чл. 59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 год. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 63015.506.253 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - двеста петдесет и три/, с площ 65 кв. м. /шестдесет и пет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63015.506.252, 63015.506.589, 63015.506.254.

Начална тръжна продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 2 150,00 лв. /две хиляди сто и петдесет лева/.

Стъпка за наддаване 107,50 лв. /сто и седем лева и петдесет стотинки/ -5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 215,00лв. /двеста и петнадесет лева/ - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за административно и информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12:00 ч. на 30.11.2021 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, като ЕТ и ЮЛ не трябва да са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за административно и информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 30.11.2021 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък, с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 01.12.2021 год. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031