НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ арх. РАДОСТ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124а АЛ.2 И ЧЛ.135 АЛ.4 Т.1 ОТ ЗУТ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ арх. РАДОСТ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124а АЛ.2 И ЧЛ.135 АЛ.4 Т.1 ОТ ЗУТ

  • ПДФ
  • Печат

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ арх. РАДОСТ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124а АЛ.2 И ЧЛ.135 АЛ.4 Т.1 ОТ ЗУТ

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.503.50, 67800.503.175 и 67800.503.547 по КК на гр.Созопол, попадащи в част от УПИ І „За комплексно обществено обслужване” в квартал 88 по действащ регулационен план на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година.

След разглеждането на:

Постъпило заявление от Златка Стефанова Джорова, гр.София, ж.к.”Стрелбище” бл.93 вх.А, Георги Милев Милев, гр.Созопол, ул.”Лозенград” №29 и Лилия Кръстева Ганева, гр.Разград, ул.”Марин Дринов” №9 ет.4 чрез пълномощник Зоя Кирилова Димитрова, гр.Бургас, ул.”Пиротска” №39 ет.1 с вх.№ УТ-2060-15/05.02.2021г.

Съгласувано задание за проектиране съставено от възложителя.

Писмо с изх.№ ПД-2463-(3)/07.12.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Скица с предложение за изменението на ПУП-ПР в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.503.50, 67800.503.175 и 67800.503.547 по КК на гр.Созопол, попадащи в част от УПИ І „За комплексно обществено обслужване” в квартал 88 по действащ регулационен план на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година

и предвид разпоредбите на чл.134 ал.1 т.1, ал.2 т.6 във връзка с чл.110 ал.1 т.2

П Р Е Д Л А Г А М

На Кмета на Община Созопол да издаде Заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПР в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.503.50, 67800.503.175 и 67800.503.547 по КК на гр.Созопол, попадащи в част от УПИ І „За комплексно обществено обслужване” в квартал 88 по действащ регулационен план на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година, като се предвижда следното изменение:

С проекта за ПУП-ПР се обособяват три нови урегулирани поземлени имота както следва :

· УПИ ІІ в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 275,7 кв.м.

· УПИ ІІІ в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 1276,3 кв.м., от които 159,8 кв.м. общинска собственост от ПИ с идентификатор 67800.503.175 по КК на гр.Созопол.

· УПИ ІV в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 757,3 кв.м.

В южна посока се обособява улица с ширина 6,00м. ( 4,50 м. улично платно и тротоари двустранно с ширина 0,75 м.) и в източна посока улица с ширина 7,00 м.

Заповед за допускане на процедура за изработване на ПУП-ПР ще бъде издадена след изготвяне на предварителен договор по чл.15 от ЗУТ.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ с допускането за изработване на ПУП-ПЗ по ал.3 и 5 спира прилагането на действащия ПУП в посочения обхват.

Арх.РАДОСТ ГЕОРГИЕВА

Главен архитект на Община Созопол

Изготвил: инж. Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТСК”

З А П О В Е Д

......................./...............2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.503.50, 67800.503.175 и 67800.503.547 по КК на гр.Созопол, попадащи в част от УПИ І „За комплексно обществено обслужване” в квартал 88 по действащ регулационен план на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година.

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-15/05.02.2021г. от Златка Стефанова Джорова, гр.София, ж.к.”Стрелбище” бл.93 вх.А, Георги Милев Милев, гр.Созопол, ул.”Лозенград” №29 и Лилия Кръстева Ганева, гр.Разград, ул.”Марин Дринов” №9 ет.4 чрез пълномощник Зоя Кирилова Димитрова, гр.Бургас, ул.”Пиротска” №39 ет.1 за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация. Съгласно н.а.№ 119 т.ІІ рег.№2189 д.№ 385 от 11.09.2000 г. на нотариус Бинка Кирова, вписан в службата по вписванията: Акт №116 т.ХІІІ д.№4165 вх.р.№6171 от 11.09.2000г., Георги Милев Милев е съсобственик в поземлен имот с идентификатор 67800.503.50 по КК на гр.Созопол; Съгласно н.а.№ 109 т.ІІ рег.№1791 д.№ 284 от 21.04.2005 г. на нотариус Бинка Кирова, вписан в службата по вписванията: Акт №129 т.ХІІ д.№3003 вх.р.№4972 от 21.04.2005г., Лилия Кръстева Ганева е съсобственик в поземлен имот с идентификатор 67800.503.50 по КК на гр.Созопол; Съгласно н.а.№ 120 т.ІІ рег.№2190 д.№ 359 от 11.09.2000 г. на нотариус Бинка Кирова, вписан в службата по вписванията: Акт №117 т.ХІІІ д.№4466 вх.р.№6174 от 11.05.2000г., Златка Стефанова Джорова е съсобственик в поземлен имот с идентификатор 67800.503.50 по КК на гр.Созопол; и същите са заинтересувани лица по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като се предвижда следното изменение: С проекта за ПУП-ПР се обособяват три нови урегулирани поземлени имота както следва :

· УПИ ІІ в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 275,7 кв.м.

· УПИ ІІІ в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 1276,3 кв.м., от които 159,8 кв.м. общинска собственост от ПИ с идентификатор 67800.503.175 по КК на гр.Созопол.

· УПИ ІV в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 757,3 кв.м.

В южна посока се обособява улица с ширина 6,00м. ( 4,50 м. улично платно и тротоари двустранно с ширина 0,75 м.) и в източна посока улица с ширина 7,00 м.;

Представено е Писмо с изх.№ ПД-2463-(3)/07.12.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-15-1/29.06.2021 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.1 т.1, ал.2 т.6 от ЗУТ.

Представен е Предварителен договор №8-498/10.11.2021г. по чл.15 ал.3 от ЗУТ, между засегнатите от ПУП-ПР страни, в съответствие с предвиденото изменение.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1, ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.503.50, 67800.503.175 и 67800.503.547 по КК на гр.Созопол, попадащи в част от УПИ І „За комплексно обществено обслужване” в квартал 88 по действащ регулационен план на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година, като се предвижда следното изменение:

С проекта за ПУП-ПР се обособяват три нови урегулирани поземлени имота както следва :

· УПИ ІІ в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 275,7 кв.м.

· УПИ ІІІ в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 1276,3 кв.м., от които 159,8 кв.м. общинска собственост от ПИ с идентификатор 67800.503.175 по КК на гр.Созопол.

· УПИ ІV в квартал 88 по плана на гр.Созопол с площ 757,3 кв.м.

В южна посока се обособява улица с ширина 6,00м. ( 4,50 м. улично платно и тротоари двустранно с ширина 0,75 м.) и в източна посока улица с ширина 7,00 м.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно действащия общ устройствен план на Община Созопол, одобрен със Заповед № РД 01-14-539/13.07.2016 год. на Министъра на РРБ( обн. в ДВ бр.59 от 29.07.2016 год.) поземлените имоти в обхват на разработката попадат в строителните граници на населеното място – гр.Созопол-нов град, в устройствена зона “ЖМ4*“ – жилищна зона с малка височина, гр.Созопол – нов град с плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % и при бъдещи инвестиционни намерения следва да бъде изработен ПУП-ПЗ в съответствие с ОУП.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал: д-р инж.Румен Кисьов

Заместник Кмет на Община Созопол

Съгласувал: арх.Малина Дончева

Началник отдел „СГК”

Съгласувал юрист:………………….

…………………..

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТИПЕП”

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (img-211203113452.pdf)img-211203113452.pdf1486 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930