НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ арх. РАДОСТ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124а АЛ.2 И ЧЛ.135 АЛ.4 Т.1 ОТ ЗУТ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ арх. РАДОСТ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124а АЛ.2 И ЧЛ.135 АЛ.4 Т.1 ОТ ЗУТ

  • ПДФ
  • Печат

 

Изх. №……………………………

Гр. Созопол ……………………год.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ арх. РАДОСТ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124а АЛ.2 И ЧЛ.135 АЛ.4 Т.1 ОТ ЗУТ

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.

След разглеждането на:

Постъпило заявление от Светослав Свиленов Кръстанов, гр.Созопол, ул.”Капитан Петко Войвода”№14 чрез пълномощник Донка Стоянова Недялкова, с вх.№ УТ-2060-57/01.09.2021г.

Съгласувано задание за проектиране съставено от възложителя.

Писмо с изх.№ ПД-2514-(1)/12.11.2021 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Скица с предложение за изменението на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол

и предвид разпоредбите на чл.134 ал.2 т.6 във връзка с чл.110 ал.1 т.1

П Р Е Д Л А Г А М

На Кмета на Община Созопол да издаде Заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? УПИ ІІ-5.124 с отреждане „За вилни сгради“ / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 с отреждане „За паркинг“ /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот : нов УПИ ІІ-5.124,5.162 с отреждане „За офис сграда, магазин и ЗОХ” и в него се предвижда застрояване по ограничителни линии на застрояване и при следните параметри : плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8 , Нмах=7.00 метра и минимално озеленена площ 50 % по приложената скица- предложение.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ с допускането за изработване на ПУП-ПРЗ по ал.3 и 5 спира прилагането на действащия ПУП в посочения обхват.

Арх.РАДОСТ ГЕОРГИЕВА

Главен архитект на Община Созопол

Изготвил: инж. Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТИПЕП”

З А П О В Е Д

......................./...............2021 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ в обхват на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-57/01.09.2021г. от Светослав Свиленов Кръстанов, гр.Созопол, ул.”Капитан Петко Войвода”№14 чрез пълномощник Донка Стоянова Недялкова за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ в обхват на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.

Съгласно н.а.№54 т.ІV рег.№9948 д.№520 от 12.12.2006г., на нотариус Марияна Анастасова-Тумбакова, вписан в службата по вписванията: Акт №141 т.54 вх.р.№19658 д.№13025 от 13.12.2006г., собственик на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол е Албина Отмар Кръстанова с наследници съгласно Удостоверение за наследници Светослав Свиленов Кръстанов; Съгласно н.а.№67 т.ІІІ рег.№4795 д.№453 от 14.09.2000г., на нотариус Огнян Желев, вписан в службата по вписванията: Акт №181 т.ХІІІ вх.р.№6567 д.№1286 от 14.09.2000г., съсобственик в УПИ ІІІ-5162 / пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол е Албина Отмар Кръстанова с наследници съгласно Удостоверение за наследници Светослав Свиленов Кръстанов; Съгласно Решение №184/30.03.2000г. на ПК по чл.14 ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост и Протокол №390 за въвод във владение върху имоти 005162 и 005662 в м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол на н-ци Димо Георгиев Русев, съгласно Удостоверение за наследници, Светослав Свиленов Кръстанов е собственик на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 / пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол/; и заинтересувано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като:

? УПИ ІІ-5.124 с отреждане „За вилни сгради“ / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 с отреждане „За паркинг“ /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот : нов УПИ ІІ-5.124,5.162 с отреждане „За офис сграда, магазин и ЗОХ” и в него се предвижда застрояване по ограничителни линии на застрояване и при следните параметри : плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8 , Нмах=7.00 метра и минимално озеленена площ 50 % по приложената скица- предложение.

Представено е Писмо с изх.№ ПД-2514-(1)/12.11.2021 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-57-1/24.11.2021 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.150 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ в обхват на УПИ ІІ-5.124 / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол в съответните самостоятелни съставни части:

? Изменение на ПУП-ПРЗ, като УПИ ІІ-5.124 с отреждане „За вилни сгради“ / пи с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол/ и УПИ ІІІ-5162 с отреждане „За паркинг“ /пи с идентификатор 67800.5.162 по КК на гр.Созопол /, м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот : нов УПИ ІІ-5.124,5.162 с отреждане „За офис сграда, магазин и ЗОХ” и в него се предвижда застрояване по ограничителни линии на застрояване и при следните параметри : плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8 , Нмах=7.00 метра и минимално озеленена площ 50 % по приложената скица- предложение.

? Технически проект /ТИП/ за обект: „Офис сграда, магазин и ЗОХ“ в нов УПИ ІІ-5.124,5.162 в м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

ТИП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, при спазване на ЗУТ.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

КПИИ да се съгласува с НИНКН(МК) гр.София.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал: д-р инж.Румен Кисьов

Заместник Кмет на Община Созопол

Съгласувал: арх.Малина Дончева

Началник отдел „СГК“

Съгласувал юрист:………………….

…………………..

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТИПЕП”

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (img-211208132700.pdf)img-211208132700.pdf964 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930