НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТЗ А П О В Е Д № 8-Z-575/15.06.2022 година

З А П О В Е Д № 8-Z-575/15.06.2022 година

  • ПДФ
  • Печат

 

З А П О В Е Д

№ 8-Z-575/15.06.2022 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ и РУП в обхват на УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол /, VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол /, VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол / и ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-49/31.05.2022 г. от „РОК БЕЙ ВЮ” ЕООД, Булстат 206767280, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 за разрешаване изработване, на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и РУП. Съгласно Учредителен акт №58 т.1 вх.р.193 от 11.01.2022г. „РОК БЕЙ ВЮ” ЕООД, Булстат 206767280, гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5 е собственик на следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ Vобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; ПИ с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; ПИ с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; ПИ с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІІІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; ПИ с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ІХобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; ПИ с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ Хобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; ПИ с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІобщ в кв.52А по плана на гр.Созопол; и заинтересувано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като:

УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол / и VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ V в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1010 кв.м. и същият се отрежда „За обществено обслужване, хотел, жилищно застрояване и трафопост” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .; УПИ VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол / и ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ VІ в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1333 кв.м. и същият се отрежда „За обществено обслужване, хотел, жилищно застрояване и трафопост” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .

Представено е Писмо с изх.№ ПД-1349/(1)/07.06.2022 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение .

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-49-2/14.06.2022 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 т.4 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и РУП в обхват на УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол /, VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол /, VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол / и ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? УПИ Vобщ / пи с идентификатор 67800.502.510 по КК на гр.Созопол /, VІобщ / пи с идентификатор 67800.502.511 по КК на гр.Созопол / и VІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.512 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ V в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1010 кв.м. и същият се отрежда „За обществено обслужване, хотел, жилищно застрояване и трафопост” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .

? УПИ VІІІобщ / пи с идентификатор 67800.502.513 по КК на гр.Созопол /, ІХобщ / пи с идентификатор 67800.502.514 по КК на гр.Созопол /, Хобщ / пи с идентификатор 67800.502.515 по КК на гр.Созопол / и ХІобщ / пи с идентификатор 67800.502.516 по КК на гр.Созопол / в квартал 52А по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ VІ в квартал 52А по плана на гр.Созопол, с площ от 1333 кв.м. и същият се отрежда „За обществено обслужване, хотел, жилищно застрояване и трафопост” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%, Кинт=1,5 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 40 % .

Изменението на ПУП-ПРЗ се допуска при спазване на следните условия :

1. Съгласно Генерален план за организация на движението в гр. Созопол , ул.“Републиканска“ е главна улица IV клас , а новопроектираната улица южно от имотите е районна артерия. Да се спазят изискванията на чл.26 (1),т.3 от ЗУТ - външната линия на застрояване към районни артерии е най-малко 3м. Ограничителните линии на застрояване да отстоят на минимум 3м. от регулационните на новообразуваните УПИ към уличната регулация.

2. Със Заповед №8-Z-321/14.03.2011г. на Кмета на Община Созопол е одобрен ПУП-ПРЗ, като се обособява нов квартал 52А по плана на град Созопол, в който за част от имотите е приложен подробния план, като са спазени специфичните изисквания на застрояване към него. С оглед изграждането на хомогенна градска среда и силуетно оформяне , е необходимо бъдещите застройки да се съобразят със специфичните правила за квартала- контактна зона между архитектурно-историческия резерват „Стар град Созопол“ и нов град. Долу-изброените правила да се предвидят в изменението на ПУП-ПРЗ както следва:

· Задължително паркиране и гариране в рамките на имота за всяко жилище по един брой паркоместа

· Не се разрешава изграждането на обитаеми помещения в подпокривното пространство.

· Не се разрешава проектиране и изграждане на плоски покриви, покривни тераси и капандури

· Максимален наклон на покрива до 30 градуса.

· Задължително използване на материали за фасадно третиране на сгради в духа на местната архитектурна традиция.

3. Подземното застрояване на уличната регулация към улица Републиканска е допустимо само при условията на §5 т.48 от ДР на ЗУТ– под котата на средното ниво на прилежащия тротоар.

4. При изготвянето на ПУП-ПРЗ да се изработи и РУП във връзка с чл.113 (6) от ЗУТ за изясняване на максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930