НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с ПИ 67800.503.573

Обява за публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с ПИ 67800.503.573

О Б Я В А

На основание чл. 80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с изпълнение на Решение 718 от 27.05.2022 год., на Общински съвет Созопол съгл. решение по т. 3 от Протокол №11/14.06.2022 год. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 год., Кметът на Община Созопол открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.11.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет, самостоятелен обект - едно/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 150 кв. м. /сто и петдесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

-на същия етаж: няма

-под обекта: няма;

-над обекта: 67800.503.573.11.2.

 

Начална конкурсна месечна наемна цена – 1 390,00 лв. /хиляда триста и деветдесет лева/ без ДДС.

Размер на депозита за участие в процедурата – 139,00 лв. /сто тридесет и девет лева/.

Цена на тръжната документация – 20,00лв. /двадесет лева/ без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внасят до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: да са физически лица или търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа /но до 12:00 часа на 18.07.2022 год./

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл. „Хан Крум“ № 2 до 17:15 часа на 18.07.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10:00 до 12:00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на 19.07.2022 год. от 14:30 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

 

 

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930