НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД № 8-Z-661/ 29.06.2022г.

ЗАПОВЕД № 8-Z-661/ 29.06.2022г.

З А П О В Е Д

8-Z-661/ 29.06.2022г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

чл.19, ал.1, чл.112, ал.1, т.1., т.4 и т.5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) във вр. с чл.6, ал.2, т.1 и т.5 и чл.7 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Созопол:

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.

2. Забранявам разпиляването и изхвърлянето на отпадъци извън съдовете, предназначени за това при тяхното използване, като лицата, които изхвърлят отпадъци трябва:

- да затварят капаците на съдовете;

- да осигуряват поддържане на чистотата около съдовете;

- ако съдовете са пълни, да не оставят отпадъци извън/до/около тях.

- при наличието на пълни съдове, отпадъците от ресторанти, заведения за бързо хранене, търговски обекти и др. да не се изхвърлят в/до/около съдовете за отпадъци, а да се съхраняват в обекта до момента на събирането им съобразно утвърдени графици за това.

3. Забранявам изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета.

4. Забранявам изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци или от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното обслужване.

5. Забранявам изхвърлянето в съдовете за отпадъци и около тях на едрогабаритни, строителни и растителни отпадъци, земни маси, както и отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, и сметосъбиращата и сметоизвозваща техника.

6. На нарушителите на горепосочените забрани, както и за другите административни нарушения, предвидени в ЗУО се налагат санкциите, предвидени в Закона за управление на отпадъците както следва:

6.1. Съгласно чл. 133, ал.1, т.1 от ЗУО се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. За явно маловажни случаи, установени при извършването им, на местонарушението се налагат глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

6.2. Съгласно чл. 133, ал.1, т.6 от ЗУО се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

6.3. Съгласно чл. 133, ал.1, т.7 се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци.

6.4. Съгласно чл.134, ал.1, т.1 от ЗУО се наказва с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места. При повторно нарушение се налага имуществена санкция от 2800 до 8000 лв.

6.5. Съгласно чл.136, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУО се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, съхраняването, транспортирането или третирането на битови или строителни отпадъци или лице, което нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране или третиране на отпадъци според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка.

7. Нарушенията се установяват от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината.

8. Забраните важат за всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на община Созопол, както и за всички юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи и извършващи дейност на нейна територия.

Заповедта да се обяви в един местен ежедневник, както и на таблото за съобщения в сградата на общинска администрация Созопол за сведение на населението, както и да се публикува на интернет страницата на община Созопол.

Копие от заповедта да се изпрати до началник на РУ на МВР Созопол за оказване на съдействие по изпълнението.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930