НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Старши счетоводител“

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Старши счетоводител“

На основание чл. 10а, ал.2 от Закон за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 8-Z-646/27.06.2022 г. на кмета на община Созопол,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

„Старши счетоводител“ в отдел „Счетоводство”, дирекция "Финанси и бюджет" при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

· минимална образователна степен - висше; минимална образователна степен „Бакалавър“;

· професионална област – Икономика;

· минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг - V младши;

· вид правоотношение – служебно

· специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: няма.

1.2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

· Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

· професионална компетентност, дигитална компетентност, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, аналитична компетентност; ориентация към резултати.

· Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

· Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

· Познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация

· Умения за работа с MS office -Word, Excel; Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията  и др.

· българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика: Съставя първични и вторични счетоводни документи; Осъществява счетоводната отчетност и своевременното отразяване в счетоводството на всички стопански операции; Въвежда част от счетоводната информация в ползвания от общината счетоводен софтуер; Обединява отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет и въвежда обобщените месечни, тримесечни и годишни отчети, всички справки към тях и оборотните ведомости в информационната система за общините на Министерство на финансите; Води аналитична отчетност на вземанията от други дебитори - за ел. енергия, вода, телефони, такса битови отпадъци и застраховки на ползвателите на общинска собственост, като издава и необходимите фактури за това; Въвежда информацията в счетоводния софтуер на придобитите и отписани дълготрайни акти и извършва текущо начисляване на счетоводната амортизация на активите; Участва в изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове, годишен финансов отчет и баланс; Осъществява контрол по СФУК във връзка със съответствие на заявени и извършени разходи и др.

4. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – I степен, 710 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл (по образец) от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобита образователна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

- автобиография.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията за провеждане на конкурса и на интернет страницата на Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават в деловодството на Община Созопол–гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@sozopol.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират;

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на интернет страницата на Община Созопол: www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25773 – Община Созопол, отдел „Правни дейности, човешки ресурси и обществени поръчка”.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930