НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОБЯВЛЕНИЕ по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740 и 741 от тридесет и първо заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06. .2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740 и 741 от тридесет и първо заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06. .2022 г.

  • ПДФ
  • Печат

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740 и 741
от тридесет и първо заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06. .2022 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 733

от тридесет и първо заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №733 от Протокол №31/29.06.2022 г.,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл. 124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.31 и 63029.114.32, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, като се обособи един самостоятелен регулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване на параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е определена за дървена растителност.

При изработване на Подробни устройствен план, в плана за застрояване, да се предвиди място за изграждане на площадков енергиен обект /трафопост, възлова станция или други , при следните параметри: застроена площ – 35м2, сервитут – 100м2, местоположение: ПИ63029.114.29, ПИ63029 .114.31, ПИ63029.114.32, съгласно изискването в Писмо изх.№23593/20.04.2022г., от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното състояние, от основното застрояване.

Към подробния устройствен план – план за регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на улично платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Планът за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

Към Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Созопол дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение, с мотиви: съществува опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и от това закъснение може да последват значителни и трудно поправими вреди, свързани с неспазване или неизпълнение на нормативно определените срокове по вече започнали административни преписки.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 734

от тридесет и първото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №734 от Протокол №31/29.06.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.29, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за Сп-а – Голф игрища – зона за застрояване до 30% от УПИ /урегулираният поземлен имот/, при параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 50%.

При изработване на Подробния устройствен план, в плана за застрояване, да се предвиди място за изграждане на площадков енергиен обект /трафопост, възлова станция или друго, при следните параметри: застроена площ – 35м2, сервитут – 100м2 , местоположение: ПИ63029.114.29, ПИ63029.114.31, ПИ63029.114.32, съгласно изискването в Писмо изх.№23593/20.04.2022г., от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.

Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираният поземлен имот до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба РД-02-20-2/20.12.2017г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

Към Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Созопол дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение, с мотиви: съществува опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и от това закъснение може да последват значителни и трудно поправими вреди, свързани с неспазване или неизпълнение на нормативно определените срокове по вече започнали административни преписки.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 735

от тридесет и първото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №735 от Протокол №31/29.06.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.107, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 736

от тридесет и първото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №736 от Протокол №31/29.06.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.4.45, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят параметрите за застрояване по Плана за управление на Защитена местност „Колокита“: плътност на застрояване мак. 20%, петно на сградата 12/14 метра, кота корниз Н мак. = 6.40 метра, от кота корниз до кота било 2.50 метра, К. инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена със Заповеди: №333/10.07.2002г. и №609/12.11.2022г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 737

от тридесет и първото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №737 от Протокол №31/29.06.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план:

– план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.219, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за „жилищно строителство“.

При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

– план за улична регулация на улица с осови точки 353-352-351-350, с ширина 6.00 метра и осови точки 312г-312в-312-б-312а-312, с ширина 5.00метра, за осигуряване на транспортен достъп до съществуваща улична мрежа на Минно селище „Росен“.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 739

от тридесет и първото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №739 от Протокол №31/29.06.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.28, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

Към Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 740

от тридесет и първото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №740 от Протокол №31/29.06.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.23 и 63029.114.24, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

Към Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение 741

от тридесет и първи заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.06.2022 г.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №741 от Протокол №31/29.06.2022 г.,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл. 124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.19, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, като се обособи един самостоятелен регулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала ( ФЕЦ )за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници ( ВЕИ ) “, при спазване на параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея е определена за дървена растителност.

Към подробния устройствен план – план за регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра ( 6.00метра ширина на улично платно и тротоари двустранно по 1.50 метра ) , за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Планът за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

Към Подробен устройствен план-План за регулиране и застрояване, за да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и План за улична регулация, за да се запазят съществуващите улични регулации , влезли в силата на одобрени подробни устройствени планове, които са с публична общинска собственост, за да се спазват изискванията на Закона за устройството на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително , по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване .

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и това не подлежи на оспорване съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930