НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността „Началник отдел „Гражданска регистрация”

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността „Началник отдел „Гражданска регистрация”

 

На основание чл. 10а, ал.2 от Закон за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 8-Z-648/27.06.2022 г. на кмета на община Созопол,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „Началник отдел „Гражданска регистрация” при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1 Длъжността, за която се провежда конкурсът е за държавен служител;

1.2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:


· минимална образователна степен - бакалавър;

· минимален професионален опит - 4 години или минимален ранг - ІII младши;

· Образование - висше "бакалавър";

· професионална област – Социални, стопански и правни науки;

1.2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

· 3 г.професионален опит в публична администрация;

· Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

· професионален опит в публична администрация;

· управленска компетентност, дигитална компетентност, ориентираност към резултати, работа в екип, фокус към клиента, Комуникативна компетентност, Професионална компетентност;

· Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

· Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

· Умения за работа с MS office -Word, Excel; Internet и др

· българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика: Ръководи, планира, организира, контролира и координира дейността в отдела; Поддържа и ежедневно актуализира данните на физическите лица в информационните масиви

на ЕСГРАОН - Картотечните регистри на населението, ЛБД и НБД "Население"; Поддържа картотечния регистър на населението /ЛРК/ и го съхранява 130 години на хартиен носител, съгласно Закона за гражданската регистрация; Отразява гражданското състояние по регистрация на събитията раждане, брак и смърт. Издава удостоверения и дубликати на граждани; Води адресната регистрация на населението по постоянен и настоящ адрес. Издава удостоверения по АПОН от ЛБД "Население"; Отразява промените в гражданското състояние, съгласно Кодекс на международното частно право; Следи и отразява промените в Класификатора на адресите на община Созопол; Пресъставя документи по гражданско състояние на българи, за събития настъпили в чужбина; Административно и информационно обслужване на гражданите и институциите; Подготвя обобщени справки и извадки на информация за населението на община Созопол от регистрите, по повод на конкретни искания; Участва в организационно-техническата подготовка на избори, референдуми, преброявания на населението и жилищния фонд, както и други държавни мероприятия, свързани с дейността.

4. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – I степен, 750лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл (по образец) от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобита образователна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

- автобиография.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал и на интернет страницата на Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават в деловодството на Община Созопол – гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@sozopol.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите копия на изискуемите документи да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата.

В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 0550 25773.

8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират;

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на интернет страницата на Община Созопол: www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25773 – Община Созопол, отдел „Правни дейности, човешки ресурси и обществени поръчки”.

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930