НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 610 от Протокол №27/25.02.2022

О Б Я В А На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 610 от Протокол №27/25.02.2022

О Б Я В А

 

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 610 от Протокол №27/25.02.2022 год., съгл. решение по т.3 от Протокол №8/18.03.2022 год. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 год. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 61114.4.9 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район - четири, поземлен имот - девет/, с площ 691 кв.м. /шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП: "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ", по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобрени със Заповед РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при граници на имота: 61114.4.77, 61114.4.8, 61114.4.5

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 14 700,00 лв./четиринадесет хиляди и седемстотин лева/.

Стъпка за наддаване 735,00лв./седемстотин тридесет и пет лева/-5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 470,00лв./хиляда четиристотин и седемдесет лева/  - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация29,40 лв. /двадесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 22.08.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на 23.08.2022 год. от 14:15 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930