НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 748 от Протокол №31/29.06.2022

О Б Я В А На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 748 от Протокол №31/29.06.2022

О Б Я В А

 

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 748 от Протокол №31/29.06.2022 г., на Общински съвет Созопол съгл. Решение по т.2 от Протокол №12/22.07.2022 г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи

1. Поземлен имот с идентификатор 61114.44.59 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и четири, поземлен имот – петдесет и девет/, с площ 59 251 кв.м. /петдесет и девет хиляди двеста петдесет и един квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, с местонахождение община Созопол, с. Равна гора, местност „Пепелишника“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.21.160, 61114.44.159, 61114.44.60;

2. Поземлен имот с идентификатор 61114.45.58 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и пет, поземлен имот – петдесет и осем/, с площ 74 289 кв.м. /седемдесет и четири хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“. с местонахождение община Созопол, с. Равна гора, местност „Осена“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.45.212, 61114.21.50, 61114.21.160, 61114.45.61, 61114.11.39, 61114.45.185.

За имот с идентификатор 61114.44.59:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 1 216,50 лв. /хиляда двеста и шестнадесет лева и петдесет стотинки/.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 60,83 лв. /шестдесет лева и осемдесет и три стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 121,65 лв. /сто двадесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ - 10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

За имот с идентификатор 61114.45.58:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 1 524,00 лв. /хиляда петстотин двадесет и четири лева/.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 76,20 лв. /седемдесет и шест лева и двадесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 152,40 лв. /сто петдесет и два лева и четиридесет стотинки/ - 10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

Цена на тръжната документация20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 22.08.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 23.08.2022 год. от 14:45 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930