НачалоОбяви и съобщенияОбяви О Б Я В А На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 751 от Протокол №31/29.06.2022

О Б Я В А На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 751 от Протокол №31/29.06.2022

О Б Я В А

 

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 751 от Протокол №31/29.06.2022 г., на Общински съвет Созопол съгл. Решение по т.3 от Протокол №12/22.07.2022 г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1 Поземлен имот с идентификатор 58400.26.1 /ЕКАТТЕ/ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - едно/, с площ 29 266 кв.м. /двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Каракачански колиби", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.26.3, 58400.26.91, 58400.26.92, 58400.44.100, 58400.26.2, 58400.44.75, 58400.26.74.

2. Поземлен имот с идентификатор 58400.43.4 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - четиридесет и три, поземлен имот - четири/, с площ 1 846 кв.м. /хиляда осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Талашмана", с ТПТ "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.43.12, 58400.43.5, 58400.43.99, 58400.26.92.

3. Поземлен имот с идентификатор 58400.26.92 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - деветдесет и две/, с площ 3 426 кв.м. /три хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Талашмана", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Изоставена орна земя", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.43.12, 58400.43.99, 58400.44.100, 58400.43.4, 58400.26.1, 58400.26.91.

За имот с идентификатор 58400.26.1:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 624 лв. /шестстотин двадесет и четири лева/

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 31,20 лв. /тридесет и един лева и двадесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 62,40 лв. /шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ - 10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

За имот с идентификатор 58400.43.4:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 40,50 лв. /четиридесет лева и петдесет стотинки/.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 2,03 лв. /два лева и три стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 4,05 лв. /четири лева и пет стотинки/ - 10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

За имот с идентификатор 58400.26.92:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 73,50 лв. /седемдесет и три лева и петдесет стотинки/

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 3,68 лв. /три лева и шестдесет и оесем стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 7,35 лв. /седем лева и тридесет и пет стотинки/ - 10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

Цена на тръжната документация20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 22.08.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

 

Търгът ще се проведе на 23.08.2022 год. от 15:00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930