НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД № 8-Z-659/ 28.06.2022година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ЗАПОВЕД № 8-Z-659/ 28.06.2022година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ЗАПОВЕД № 8-Z-659/ 28.06.2022година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІХ в кв.59 по ЗРП на с. Росен, одобрен с Решение №1014/2007г на Общински съвет гр. Созопол.

В Община Созопол е постъпило заявление с вх. №УТ-2060-41-2/10.06.2022г. от Иринка Янкова Калева в качеството си на съсобственик в УПИ ІХ в кв. 59 идентичен с ПИ с идентификатор 630209.501.153 по кадастрална карта на с. Росен, с искане за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/. Съгласно приложени н. а. №106, т.VІ, д.№3147/1994г., н. а. №105, т.VІ, д.№3146/1974г. и скица №15-617866-07.06.2022г., издадена от СГКК гр. Бургас, Баласка Найденова Янкова и Иринка Янкова Калева са собственици на имота. Представено е Становище изх.№ПД-1124/1/05.05.2022г. на РИОСВ – Бургас, техническо задание за изменение на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 във връзка с чл. 124а, ал.2, ал.5, ал.7 и чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ. съгласувани от главен архитект на община Созопол.

Издадено е становище на главния архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-41-3/27.06.2022г за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6,

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ

 

РАЗРЕШАВАМ :

 

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ ІХ в кв.59 по плана на с. Росен, /ПИ с идентификатор 63029.501.153 по КККР на с. Росен/ като дворищната регулация премине по имотна граница и се обособят два нови урегулирани поземлени имота, а именно:

- УПИ ІХ с площ от 513 кв.м. с отреждане за жилищно строителство, с устройствени показатели на застрояване както следва: Височина до 10м, Кинт до 1,2, Пзастр до 40% и Позел – мин. 40%;

- УПИ ХІ с площ от 513 кв.м. с отреждане за жилищно строителство, с устройствени показатели на застрояване както следва: Височина до 10м, Кинт до 1,2, Пзастр до 40% и Позел – мин. 40%;

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ и Наредба №8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Същата да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930