НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД №8-Z-794/09.08.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ЗАПОВЕД №8-Z-794/09.08.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ЗАПОВЕД

8-Z-794/09.08.2022 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване с цел отреждане на ПИ с идентификатор 63029.21.498 по кадастрална карта на с. Росен, с цел отреждане „За дестилация за производство на ракия“.

Съгласно документ за собственост представляващ н.а. №123, том 50 дело №9402/18.12.2019г. и Договор №ДББ-06/02.04.2019г., вписан под №197 том 12 от 08.04.2019г. и скица №15-348591-17.04.2019г издадена от СГКК - гр. Бургас, собственик на ПИ с идентификатор 63029.21.498 по кадастрална карта на с. Росен, общ. Созопол е Владислав Стоянов Колев. Представено е задание за проектиране със скица-предложение към него, съгласувани от главния архитект на Община Созопол, Становище с изх. №8973/11.12.2015г. издадено от РИОСВ-Бургас, Предложение на главния архитект с изх. №УТ-2060-69/08.08.2022г за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6.

С внесеното предложение собственика на ПИ с идентификатор 63029.21.498 по кадастрална карта на с. Росен, общ. Созопол иска отреждане на имота „За дестилерия за производство на ракия“, като се запазва устройствената зона, съгласно предвижданията на ОУП- „Пп5“. Съгласно чл.25, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в територии от разновидности „предимно производствена зона“ се допуска изграждането на производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения и др.

ПИ 63029.21.498 представлява част от стопански двор и съгласно действащ ОУП на Община Созопол, одобрен със Заповед №РД-02-14-539/13.07.2016г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, попада в предимно производствена устройствена зона „Пп5“ с градоустройствени показатели: плътност на застрояване – 80%, Кинт=2.0м., Н ? 10,00м., Позел – мин 20%.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за Подробен устройствен план - план за застрояване с цел отреждане за ПИ 63029.21.498 като се отреди „За дестилерия за производство на ракия“.

ПИ 63029.21.498 попада в предимно производствена устройствена зона „Пп5“ с градоустройствени показатели: плътност на застрояване – 80%, Кинт=2.0м., Н ? 10,00м., Позел – мин 20%.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП – ПЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ и Наредба №8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Същата да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930