НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОБЯВЛЕНИЕ по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения 768-769-770-771-773-774-775, от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.07.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения 768-769-770-771-773-774-775, от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол, от 29.07.2022 г.

  • ПДФ
  • Печат

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение  768

от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол,  от 29.07.2022 г.


Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №768 от Протокол №32/29.07.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: за охранителна зона „А“ плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак.=7.50метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б“ плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – на улица с осови точки 20А-747-746-745-568-567-566-129-130-131-132-134-135-136-137-138-139-309, с ширина 9.00 метра /6.00 метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 метър/, одобрена със Заповед №8-Z-614/08.05.2018г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.


2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.


 


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение  769

от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол,  от 29.07.2022 г.


Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №769 от Протокол №32/29.07.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, т.2 и т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с.Зидарово, урбанизирана територия, землище на с.Зидарово, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствен и складов обект и трафопост“, с предвидено в него запазване на съществуващите законни сгради (с издадено удостоверение за търпимост  №4-26-00-275/1/23.05.2017г., от Община Созопол) и ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за производствена, производствено – складова устройствена зона, по действащия Общ устройствен план: плътност на застрояване мак. 80%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=2,0 и минимална площ за озеленяване 20%. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за:

– Пътна връзка, като се обособи второстепенна улица с осови точки 1-2-3-4, с ширина           8.00 метра (6.00 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 м.), за осигуряване на транспортен достъп от новообразуваният урегулиран поземлен имот до връзка с общински път Зидарово – Вършило.

– Трасе на новопроектиран водопровод, като водовземането е от съществуващ уличен водопровод, в регулацията на с.Зидарово, до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

– Трасе на нов кабел, за ел. захранване от нов Стоманорешетъчен стълб на Въздушна линия 20kV „Рудничар“, до нов Бетонен комплектен трансформаторен пост, предвиден в новообразуваният урегулиран поземлен имот.

Подробния устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се изработи при спазване на условията, мерките и ограниченията, заложени в: Решение           №БС-52-ЕО/14.06.2022г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка,  от Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр.Бургас, Писмо              №05-00-10/А3/26.05.2022г., от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Писмо                 №10-35-3/27.05.2022г., от Регионална здравна инспекция – Бургас.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение  770

от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол,  от 29.07.2022 г.


Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №770 от Протокол №32/29.07.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“, и план за улична регулация на улица-тупик.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз   Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

С плана за улична регулация да се ситуира улица-тупик, с ширина 3.50 метра, за осигуряване на транспортен достъп на процедираният поземлен имот до улична регулация, одобрена с  Решение №598, от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД,  „БТК” АД и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение  771

от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол,  от 29.07.2022 г.


Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №771 от Протокол №32/29.07.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  жилищно строителство“.               При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-Нк1-Кк1-Нк2-Кк2-8, приета с решение по точка 15, от Протокол №4/21.04.2021г., на Общински експертен съвет, на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1


от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.


 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение  773

от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол,  от 29.07.2022 г.


Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №773 от Протокол №32/29.07.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1  от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят четири нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: V-36.22,36.23, с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“;  VI -36.22, с отреждане “за трафопост“,  VII -36.23, с отреждане “за трафопост“ и VIII -36.22, с отреждане “за техническа инфраструктура“.

При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показатели на  застрояване, както следва:

за урегулиран поземлен имот  V-36.22,36.23 - за частта попадаща в охранителна зона „А“, плътност  на  застрояване  20%,  К. инт. мак. = 0,5, Кота   корниз                   Н мак.= 7,50 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност, за частта попадаща в охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

за урегулирани поземлени имоти  VI-36.22, VII-36.23 и VIII-36.22,  с показатели на застрояване за охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 3,50 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване..

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.


 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение  774

от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол,  от 29.07.2022 г.


Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №774 от Протокол №32/29.07.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол, в обхват между кв.Мисаря и общински път BSD 10-20“.

В проекта за парцеларен план да се предвиди запазване на трасето на улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол, а именно: улица с осови точки 73-74-75-76-77-78-79-80-81-83 и улица с осови точки 82-83-84-85-86-87-89. Новопроектираните улица и алеи допълват, с транспортни връзки, вече одобрената улична регулация, както  следва:

- продължението в посока север към общински път BGS 10-20, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.44, с габарит 6.00 метра, с цел минимална намеса в горската територия и изградения общински паркинг.

- продължението в посока изток, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.45, с габарит 9,00 м., към периферната улица „Мусала“, на кв.113, м.“Мисаря“, с цел осигуряване на целесъобразен подход към предвидения, в Общия устройствен план на общината, градски парк.

- в обхвата на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.36.44 и 67800.36.45, по Кадастралната карта на гр.Созопол,  да се ситуират алеи, включително с достъп до параклис „Св. Марина“.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план –парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол , влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД  и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Улица и алеи в м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол, в обхват между кв.Мисаря и общински път BSD 10-20“.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решение  775

от тридесет и второто заседание, на Общински съвет Созопол,  от 29.07.2022 г.


Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №775 от Протокол №32/29.07.2022 година,

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.

Линията на застрояване да се котира на 10м, към общински път,  измерено хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата и по нанесената корекция в зелен цвят.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - съществуващ общински път с идентификатор 67800.54.145, по Кадастралната карта на гр.Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930