НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява търг Индже войвода

Обява търг Индже войвода

О Б Я В А

 

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 792 от Протокол №32/29.07.2022 г., на Общински съвет Созопол съгл. Решение по т.3 от Протокол №13/30.08.2022 г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1 Поземлен имот с идентификатор 32737.48.18 /по единен класификатор на административно териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - осемнадесет/, с площ 44 062 кв.м. /четиридесет и четири хиляди шестдесет и два квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с трайно предназначение на територията (ТПТ): "Земеделска", начин на трайно ползване (НТП): "Нива", категория 9 /девета/, по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съседи: 32737.48.15, 32737.48.16, 32737.48.17, 32737.49.27, 32737.47.113.

2. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.19 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - деветнадесет/, с площ 33 216 кв.м. /тридесет и три хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.48.15, 32737.71.45, 32737.49.3, 32737.49.32, 32737.49.2, 32737.49.1, 32737.49.30, 32737.48.27, 32737.48.14.

3. Поземлен имот с идентификатор 32737.88.15 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – осемдесет и осем, поземлен имот - петнадесет/, с площ 69 760 кв.м. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Кехалов врис", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.88.23, 32737.88.12, 32737.88.17, 32737.63.17, 32737.88.18, 32737.88.20, 32737.88.19.

 

За имот с идентификатор 32737.48.18:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 366,00 лв. /триста шестдесет и шест лева/

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 18,30 лв. /осемнадесет лева и тридесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 36,60 лв. /тридесет и шест лева и шестдесет стотинки/ - 10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

За имот с идентификатор 32737.48.19:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 276,00 лв. /двеста седемдесет и шест лева/.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 13,80 лв. /тринадесет лева и осемдесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 27.60 лв. /двадесет и седем лева и шестдесет стотинки - 10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

За имот с идентификатор 32737.88.15:

Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 580,50 лв. /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 29,03 лв. /двадесет и девет лева и три стотинки/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 58,05 лв. /петдесет и осем лева и пет стотинки/ - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

 

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 26.09.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 26.09.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

 

Търгът ще се проведе на 27.09.2022 год. от 14:30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

 

 

 

 

РУМЕН МИТЕВ КИСЬОВ

Зам. Кмет на община Созопол

/заповед за заместване 8-Z-751/27.07.2022 год./

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930