НачалоОбяви и съобщенияОбявиПубличен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот ПИ 63015.506.461

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот ПИ 63015.506.461

О Б Я В А

 

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение № 783 от Протокол №32/29.07.2022 год., съгл. решение по т.2 от Протокол №13/30.08.2022 год. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 год. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.506.461 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и едно/, с площ 489 кв.м. /четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.228, 63015.506.225, 63015.506.593, 63015.506.199.

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 17 900,00 лв. /седемнадесет хиляди и деветстотин/.

Стъпка за наддаване 895,00 лв. /осемстотин деветдесет и пет лева/-5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 790,00 лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева/  - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 35,80 лв. /тридесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 26.09.2022 год.

Право на участие имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 26.09.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на 27.09.2022 год. от 14:15 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

 

РУМЕН МИТЕВ КИСЬОВ

Зам. Кмет на община Созопол

/заповед за заместване 8-Z-751/27.07.2022 год./

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930