НачалоОбяви и съобщенияОбявиПубличен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот ПИ 63015.503.141

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот ПИ 63015.503.141

О Б Я В А

 

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение № 782 от Протокол №32/25.03.2022 год. на Общински съвет Созопол. съгласно Решение по т. 1 от Протокол № 13/30.08.2022 год. на Комисия чл. 59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 год. на Кмета на община Созопол, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.503.141 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и едно/, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.140, 63015.503.139, 63015.503.137, 63015.503.142, 63015.503.144.

Начална тръжна продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 17 570,00 лв. /седемнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева/.

Стъпка за наддаване 878,50 лв. /осемстотин седемдесет и осем лева и петдесет стотинки/ -5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 1 757,00 лв. /хиляда седемстотин петдесет и седем лева/  - 10% от началната тръжна цена.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 35,14 лв. /тридесет и пет лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за административно и информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 12:00 ч. на 26.09.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, като ЕТ и ЮЛ не трябва да са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за административно и информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 26.09.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък, с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 27.09.2022 год. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

 

 

РУМЕН КИСЬОВ

Зам. Кмет на община Созопол

/заповед за заместване 8-Z-751/27.07.2022 год./

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930