НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЯВА

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЯВА

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствност, във връзка с в изпълнение на решениe с № 791 от 22.12.2009г.  на Общинска съвет Созопол, Община Созопол  открива процедура публичен търг за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ   земеделски имот в землището на с.Габър, м.”Церова локва” с № 096001, трета категория, с  площ 106.696дка., с начин на трайно ползване: нива; при граници:им.№000020- полски път, им.№000023-полски път, им.№096004-нива и им.№ 096002-нива.

Първоначална тръжна, годишна наемна цена – 8.50лв./осем лева и петдесет стотинки/ за един декар, без вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване – 0.85 лв./осемдесет и пет стотинки/, без ДДС

Срок на наемното правоотношение – 1/една/година от сключване на договора.

Депозитът за участие в тръжната процедура е в размер на 90/деветдесет/лева. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

Право на участие в тръжната сесия имат физически лица или търговци, по смисъла на чл.1 ат Търговския закон, изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол, които нямат парични задължения към  Община Созопол, коректни партньори на Община Созопол,  които не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност, притежаващи съответната регистрация като земеделски производители.

Документи за участие се закупуват от /стая № 7/ в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 14.00 ч. на  02.02.2010г., за първа тръжна сесия и до 14.00часа на 15.02.2010г. за втора тръжна сесия.

Цена на тръжната документация е в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС.

Документи за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в деловодството но Община Созопол/стая № 6/ до 16.00часа на 02.02.2010 год.за първа тръжна сесия и на 15.02.2010 год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена тръжна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Търгът  да  се проведе на 03.02.2010г. от 14,00ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при невнасяне на цената в срок от първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 16.02.2010 год. от 14,00 часа в сградата на общинска администрация Созопол.

Допълнителна информация: тел.0550/25772

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ    /п/

Панайот Рейзи

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031