НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д-забрана на строителството

З А П О В Е Д-забрана на строителството

8–Z–516/ 12.05.2011год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

С оглед нормалното започване и протичане на туристическия сезон „Лято 2011година” на територията на Община Созопол на основание предоставените ми с разпоредбата на чл.15 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие правомощия и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА;

 

I. З А Б Р А Н Я В А М

1. На територията на гр.Созопол – Старинна и Нова част; ваканционно селище „Дюни”; м.”Герени”, землище на гр.Созопол и гр.Черноморец,

извършването на строителни и монтажни работи както следва:

- от 15.05.2011год.  до 30.09.2011год. – да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като

- от 15.05.2011год.   до 31.05.2011год., участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и да приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнението, транспорта да се организира с МПС до 5т.;

 

2. На територията на вилна зона „Буджака” и с.Равадиновоизвършването на строителни и монтажни работи както следва

- от 15.06.2011год.   до 30.09.2011год. – да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като

- от 15.06.2011год.   до 30.06.2011год. - участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и да приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнението, транспорта да се организира с МПС до 5т.;

 

3. Всички останали курортни територии на населените места, курортите, курортните комплекси, вилни зони и ваканционните селища в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зона „А” и „Б” съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК,

- от  15.06.2011год.   до 30.09.2011год.  –  да се преустанови достъпът на        всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове   строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни   работи разрешавам в  следните часове:   от 09.00-12.00   и от   16.00-19.00 часа;

 

Предвид гореизложеното:

II. Н А Р Е Ж Д А М:

1. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените с настоящата заповед срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

 

2. Горните лица да предприемат действия, необходими за възстановяването на засегнатите зелени площи около обектите им, като вземат мерки за почистването и засаждането им със съответните видове декоративна растителност; да приведат в първоначален вид нарушените в резултат на извършваните СМР или транспортни дейности тротоарни и пътни настилки.

 

3. Собствениците и наемателите на бетонови възли, лицата осигуряващи строителна механизация, както и други непосредствено обвързани със строителния процес в гореописаните територии, да предприемат необходимото с оглед недопускане на нарушаване на посочените в заповедта забрани.

 

4. Абсолютно забранявам достъпа и преминаването на тежка строителна механизация през границите на гр.Созопол и гр.Черноморец от 15.05.2011год. до 30.09.2011год.

 

 

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА

III. Н А Р Е Ж Д А М

Органите на МВР, респективно КАТ, да предприемат необходимите действия с оглед организацията на пропускателни пунктове на подходящите за това места, с цел недопускане на никаква строителна или друга тежка механизация до описаните територии за посочения в Заповедта период.

 

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинската администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея да бъде публикуван в поне един местен ежедневник.

 

Контрол по повод изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Зам. кмет на Община Созопол – г-н Симеон Симеонов, Главния архитект на Община Созопол, Директор на Дирекция „УТСКЕ” към Община Созопол и Началника на РУП-гр.Созопол, на които настоящата Заповед да се връчи.

 

Заповедта да се обяви на Началника на РДНСК – Югоизточен район, Сектор Бургас и Областен управител на Област Бургас.

 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от узнаването й пред Административен съд- гр.Бургас, като на основание чл.60 от АПК, разпореждам предварителното и изпълнение.

 

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930