НачалоАдминистрацияКмет

 


КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


ТИХОМИР  ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Роден на 15 март 1972 г. в гр. Созопол.

Основното си образование е завършил в гр. Созопол.

От 1987 г. до 1991 г. е учил в ССУМОР „Генерал Владимир Заимов“ в гр. Бургас.

От 1995 до 2000 г. следва в Икономически Университет – Варна, специалност „Маркетинг и мениджмънт“

Магистратура завърша в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас в специалност „Стопанско управление“.

От 2002 до 2019 г. е банков служител, а от 2004 г. заема ръководна позиция.

Семеен с три деца

 

 

 

 

 

 

 Функции на кмета /по ЗМСМА/

 

 • Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.
 • Кметът осъществява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината пред трети лица.
 • В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Република България, актовете на Президента на Република България, на Министерския съвет, актовете на Общинския съвет и интересите на населението.
  • При осъществяване на дейността си, кметът се подпомага от заместник-кметове.
  • Кметът делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя функциите им.
  • Функциите на кмета на общината, в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от зам. кмет, определения със заповед на кмета.
 • Кметът назначава секретар на общината.

 

Правомощия на кмета на общината

 

 

Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

 

 

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
 4. Организира изпълнението на общинския бюджет;
 5. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 6. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и орган по настойничеството и попечителството. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата (кметските наместници), в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация ;
 7. Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техните изменения и допълнения;
 8. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общинските дружества, по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредбите, приети от Общинския съвет;
 9. Организира и контролира дейността на ОбЕСУТ, свързана с комплексно-териториално и селищно устройство на населените места в общината;
 10. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 11. Организира дейността по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
 12. Разработва и внася за обсъждане в Общинския съвет проекти за нормативни актове;
 13. Внася в Общинския съвет проекти за решения; организира изпълнението на стратегически планове и програми за развитието на общината;
 14. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;
 15. Възлага, организира и внася за приемане от Общинския съвет на проекти за стратегии, прогнози, планове за развитие на общината;
 16. Осигурява организационно-техническото обслужване на ОбС;
 17. Упражнява правомощията си на работодател и на административно-наказващ орган;
 18. Назначава и освобождава от длъжност служителите в общинската администрация и в дейностите към нея (структурните звена към нея), с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т. 4 от ЗМСМА; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 19. Възлага изпълнението на свои функции на заместник-кметовете и секретаря, кметовете на кметствата и кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата и кметските наместници при изпълнение на техните правомощия - по чл.46, ал.1 от ЗМСМА, като има право да отменя техните актове;
 20. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет от Министерски съвет по чл.2 ал. 2 от Закона за държавния служител;
 21. Присъжда рангове на държавни служители, съгласно чл.73, ал.4 от Закона за държавния служител (ЗДС);
 22. Приравнява нови длъжности на тези, невключени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, съгласно Наредба, приета от Министъра на Държавната администрация и Министъра на Финансите, по чл.2, ал.2 от ЗДС;
 23. Назначава дисциплинарен съвет, съгласно чл.95, ал.1 от ЗДС;
 24. Утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители и служителите в трудово правоотношение в общинската администрация, поименните разписания на длъжностите и работните заплати на всички бюджетни служители и Вътрешните правила за организация на работната заплата за общинската администрация и дейностите, обслужвани от общинското счетоводство;
 25. Упражнява правата на обикновено управление на общинско недвижимо имущество, невключено в капитала на общински фирми, дружества и предприятия, в рамки, определени от Общинския съвет;
 26. Изготвя предложения, относно реда и условията за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество;
 27. Предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие, по реда и условията, определени от Общинския съвет, както и форми на общинско сдружаване и представители на общината в тях;
 28. Разработва и внася за обсъждане в Общински съвет конкретни критерии и изисквания за дейността на физическите и юридическите лица, които произтичат от законовите норми, както и от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места в региона и състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
 29. Прави предложения за символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;
 30. Поддържа връзки с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина.


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2024
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031