НачалоСпорт и младежки дейностиНормативни актовеПроект за наредба за спортните клубове

Проект за наредба за спортните клубове

 

Проект!

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Созопол за финансово подпомагане на спортните клубове.

Чл.2.Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност – детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.

Чл.3.Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви.

Чл.4.Община Созопол подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината.

Чл.5.Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, съгласно чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт.

 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6.Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Созопол, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;

2.Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;

3.Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;

4.Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.

Чл. 7/1/ Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл.  11 от Закона за физическото възпитание и спорт.

Чл. 8. В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.

Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.

Чл.10.Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

1.Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;

2.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;

3.Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Созопол;

4.Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Созопол спортни прояви от спортните клубове;

Чл.12.Община Созопол подпомага спортните клубове отговарящи на условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.

Чл.13.Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Созопол , подават заявление до кмета в срок до 31.01. на текущата година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:

1.копие от съдебно решение;

2.удостоверение за актуално правно състояние;

3.удостоверение   за   лицензия,   издадено   от   Министерство   на   физическото възпитание и спорта;

4. удостоверение за регистрация  в  Централния регистър  на Министерство на правосъдието;

5.годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;

 

МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 14. /1/Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от комисия съобразно посочените в чл. 11 критерии, като всеки критерий носи точки, както следва:

1.Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година /от 0 до 10 точки/;

2.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година /от 0 до 10 точки/;

3.Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Созопол /от 0 до 40 точки/;

4.Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Созопол спортни прояви от спортните клубове /от 0 до 40 точки/.

/2/ Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от сто.

/3/Разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб спрямо общия размер на предвидените средства  за финансово подпомагане.

/4/Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена, от които трима служители от общинската администрация в т.ч  ресорен зам.кмет ,определени със заповед на кмета на общината и двама общински съветници-председателя на Постоянната комисия по бюджет,евроинтеграция,международни проекти и програми и председателя на Постоянната комисията по  здравеопазване ,образование,култура,спорт,социална политика и вероизповедания като след разглеждане и оценяване на постъпилите молби, изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата година.

Чл. 15 Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Созопол за текущата година от Общинския съвет.

Чл. 16/1/ Условията за финансово подпомагане от Община Созопол по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора.

 

VI. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И

САНКЦИИ

Чл. 17 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред община Созопол целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.

Чл. 18/1/ ОбщинаСозопол упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.

/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.

/3/Недопустими за финансиране от общината са разходите за закупуване на дълготрайни материални активи и за  заплащане на наемни отношения/когато клуба няма собствена база за тренировъчна дейност/.

/4/Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.

Чл. 19/1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.01. на следващата година.

/2/ Спортните клубове неотчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово подпомагане от Община Созопол за текущата година.

/3/Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл. 13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.

Чл. 20 Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат и на финансов одит от община Созопол .

 

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с

решение на Ощински съвет  Созопол №…………………

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от  датата на приемането и.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930