НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.133, ал.8 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ и получени в тази връзка указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

2.Възложен от МРРБ и разгледан от Общинки експертен съвет /Протокол №5/14.03.2007година/ проект за изменение на действуващ устройствен план на територията на Община Созопол

3. Заявление  от Пламен Ангелов Ангелов, гр.Созопол, ул.”Яни Хрисопулов” №3, пълномощник /пълномощни №592/13.02.2012г., №575/13.02.2012г. и №3670,3671/02.09.2010г./ на Кера Иванова Маринова, гр.Бургас, ул.”Петко Каравелов” №34, вх.А, Ивайло Иванов Маринов, гр.Бургас, ул.”Проф. Асен Златаров” №2 и Николай Иванов Маринов, гр.Бургас, ул.”Шейново”, №46, вх.3, вх.№4-94-Н-8/06.03.2012г., относно искане за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща неурегулиран поземлен  имот 97, по плана на новообразуваните имоти за зона по §4 от ЗСПЗЗ,  местност Митков мост, землище  гр.Черноморец, общ.Созопол

4.Положително становище на ОЕС по т.5 от Протокол 6/14.03.2012година , Задание за проектиране по чл.124, ал.7 от ЗУТ, Удостоверение за поливност №626/05.02.2012г. на „НС”  ЕАД – Клон Черно море, Удостоверение №14/12.01.2012г. на ОС „Земеделие” – гр. Созопол, Сертификат за контрол №КЯЕ-05-07/25.01.1012г., Протокол за контрол на радиационни параметри на жизнена среда №КЯЕ-04-013/25.01.2012г., Протокол №КЯЕ-04-14/15.01.2012г. от МЗ – НЦРРЗ- Инспекция за контрол в ядрената енергетика

5.Заповед №Z-386/08.05.2007година на Кмета на Община Созопол, за определяне на общи правила по процедура по допускане, изработване и одобряване на подробни устройствени планове на територията на зони “А” и “Б”, определени, съгласно чл.48б от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

6.Одобряването със Заповед на подробни устройствени планове по реда на чл.133 от ЗУТ, ще се извършат след влизане в сила на изменението на Общия  устройствен план

и на основание чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗУТ

Д О П У С К А М:

Изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща неурегулиран поземлен имот 97, по плана на новообразуваните имоти за зона по §4 от ЗСПЗЗ,  местност Митков мост, землище  гр.Черноморец, общ.Созопол, попадащ по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в рекреационно устройствена зона за вилен отдих, извън граници на населени места за изграждане на вилни сгради.

Да бъдат спазени следните изисквания:

? да бъдат определени границите на зона “А” и “Б”, чрез преки геодезически измервания, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие  и се отразят върху кадастралните карти създадени по Закона за кадастъра и имотния регистър или върху картите на възстановената собственост, създадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд,;

? да се представи и регистър с координати на границата прецизираща зона „А” и зона „Б”;

? в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,

? преди издаване на виза от гл.архитект на Община Созопол,    инвеститорът да информира РИОСВ – гр.Бургас за инвестиционното намерение.

Заданието на новия подробен устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и следва да отговаря на предвижданията на проекта за изменение на общия устройствен план, във връзка с което да се съгласува с проектански колектив на изменения ОУП на Община Созопол.

Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с:

МОСВ – РИОСВ - гр.Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/ ,

“ВиК”- ЕАД - гр.Бургас,

“Електроразпределение”,

Проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София,

по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ  преди внасянето му за приемане и одобряване.

При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните нормативи:

за охранителна зона “А” /ЗУЧК/

? плътност на застрояване  20%,

? К инт. = 0,5,

? кота корниз Н мах. = 7,00 метра,

? озеленяване 70%, като ? от площта да е с дървесна растителност;

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930