НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.133, ал.8 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ и получени в тази връзка указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

2.Възложен от МРРБ и разгледан от Общинки експертен съвет /Протокол №5/14.03.2007година/ проект за изменение на действуващ устройствен план на територията на Община Созопол

3. Заявление от Соня Колева Колева, гр.Бургас, ул.”Любен Каравелов”, №17, пълномощник на „БУЛ БУНКЕРИНГ” ЕООД, вх.№7-94-С-37/09.03.2012 година, относно искане за промяна предназначението на земя, представляваща неурегулиран поземлен  имот  №81178.46.41 /№353/, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол

4.Отрицателно становище на ОЕС по т.1 от Протокол №6/14.03.2012година

5.Заповед №Z-386/08.05.2007година на Кмета на Община Созопол, за определяне на общи правила по процедура по допускане, изработване и одобряване на подробни устройствени планове на територията на зони “А” и “Б”, определени, съгласно чл.48б от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

6.Промяната на предназначението на поземлен имот №81178.46.41 /№353/, горски фонд, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол, не отговаря на предвижданията на проекта за  изменение на Общия  устройствен план  и на основание чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗУТ

Н Е   Д О П У С К А М:

Изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земя, представляваща неурегулиран поземлен имот №81178.46.41 /№353/, горски фонд, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол.  На основание чл.133, ал.7, т.1 от ЗУТ инвестиционното намерение „смяна статута на земята”  на поземлен имот №81178.46.41 /№353/, горски фонд, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол, не отговаря на предвижданията в проекта за изменение на ОУП, като същия попада в зона отредена за горска територия – „горски земи – широколистни гори” , което съответства на начина на трайно ползване на имота „друг вид дървопроизводителна гора”.

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930