НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година

На основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, постъпило заявление  с  вх.№4-26-00-402/08.11.2011година от Богдан  Димитров  Журовски, гр.Созопол, ул.”Яни Хрисопулос”№3, пълномощник /пълном. 3726/31.05.2007г./ на „АРКУТИНО” ЕАД, гр.Пловдив, ул.„Княз Богориди” №5, моя Заповед №8-Z-314/08.11.2011година с която допускам изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, Здравно заключение №94-Р-72/17.08.2011година на РЗИ – гр.Бургас, Писмо с изх.№НСЗП-7135/04.08.2009година на МОСВ – гр.София, Решение по т.6 от протокол №23/23.11.2011 година на Общински експертен съвет, Решение по т.43 от протокол №4/15.02.2012 година на Общински експертен съвет и при следните мотиви:

1.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците на  поземлени имоти

2.Настъпили изменения в устройствените условия

3.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

 

О  Д  О  Б  Р  Я  В  А  М:

Подробен  устройствен план – план регулация и застрояване, изработен в обхват на неурегулиран поземлен имот №67800.47.25 /стар идентификатор №000979/, местност “Аркутино”, землище гр.Созопол, като същия се урегулира с цел изграждане на сгради за курорт и допълващи дейности.

С внесения проект за Подробен устройствен план се обособява  един нов урегулиран поземлен имот с номер II979 – с площ 308269 м2 местност ”Аркутино”, землище гр.Созопол. В него се ситуират застроителни обеми за изграждане на сгради за курорт и допълващи дейности, при следните градоустройствени показатели:

· за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване 20%, кота корниз Н мах=7.00 метра, Кинт.=0,5,  минимално озеленена площ 70%, като ? от нея да бъде отредена за дървесна растителност;

· за охранителна зона „Б” от ЗУЧК – за частта от имота попадаща в устройствена зона ОК3 - плътност на застрояване 30%, кота корниз Н мах=15.00 метра, Кинт.=1,0,  минимално озеленена площ 50%, като ? от нея да бъде отредена за дървесна растителност; за частта от имота попадаща в устройствена зона ОК4 - плътност на застрояване 30%, кота корниз Н мах=10.00 метра, Кинт.=1,0,  минимално озеленена площ 50%, като ? от нея да бъде отредена за дървесна растителност.

С внесения проект за ПУП са предвидени места за паркиране, съгласно чл.43 от ЗУТ.

 

Подробният устройствен план да се проведе по червените и сини надписи и линии по приложеният проект за ПУП-  план за регулация и застрояване.

На основание чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, за осъществяване на техническа инфраструктура с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти ще прехвърлят в полза на общината процентната част от площа на имотите си, определени с плана

Н А Р Е Ж Д А М:

I. „АРКУТИНО” ЕАД, ЕИК 131522086, гр.Пловдив, ул.„Княз Богориди” №5, придобива собствеността върху новообразуваният  урегулиран   поземлен   имот с номер II979 – с площ 308269 м2 местност ”Аркутино”, землище гр.Созопол, при граници: поземлени имоти по кадастрална карта №67800.47.47, №67800.12.295, №67800.12.2401, №67800.12.190, и№67800.12.251, №67800.47.24, №67800.47.22, №67800.47.12, №67800.47.13, №67800.47.10, №67800.47.30, землищна граница на гр.Созопол и гр.Приморско, №67800.47.32, №67800.47.36, №67800.47.43.

II. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ЕИК/БУЛСТАТ000057236, придобива собствеността върху 2984м2 от имот №67800.47.25 /№000979/, местност “Аркутино”, землище гр.Созопол, предвидени за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, част от улична регулация на улица, при граница урегулиран поземлен имот II979,

от датата на влизане в сила на подробният устройствен план.

В седемдневен срок от влизането в сила на заповедта, копие от нея да се изпрати в Службата по вписванията, а копие от одобрения план с копие от заповедта  - в Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, за служебно вписване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда и условията на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ и чл.149, ал.1 от АПК.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930