НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.124, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ

2. Заявление  от Магда Димитрова Кемурджиева, гр.Созопол, ул.”Аполония” №21, пълномощник /пълномощно №574/03.06.2010год./ на Емил Георгиев Гюров, гр.Созопол, ул.”Дурна” №5, вх.№5-94-М-25/1/26.03.2012год., относно искане за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии в местност „Мапи”, землище гр.Созопол, обл.Бургас

3.Задание за проектиране по чл.124, ал.7 от ЗУТ, Графична част - предложение

4.Внесен и приет с решение по т.16 от протокол №4/15.03.2012год. на ОЕС подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделсказемя, представляваща поземлен имот №67800.54.33 /№0010056/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол

5. Обословена необходимост от парцеларен план на трасе за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии

Д О П У С К А М:

Изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии в местност „Мапи”, землище гр.Созопол, обл.Бургас, като одобрявам Заданието на новия подробен устройствен план при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ.

Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с:МОСВ – РИОСВ - гр.Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/ , “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”, по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ  преди внасянето му за приемане и одобряване.

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930