НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година


З А П О В Е Д

 

8-Z-498/02.05.2012 год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

   

        На основание чл.44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл.205, т.3 от ЗУТ и влязъл в сила от 17.09.2009г.ПУП -  ПРЗ „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, одобрен с Решение 517 от 07.08.2009 г. на Общински съвет Созопол и при следните мотиви:

  • задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин;
  • закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол;
  • обявяне на обекта като такъв от първостепенно значение - т.VII от Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2011г., приета с Решение № 1107/18.02.2011г.;
  • извършено обявяване по реда на чл.25 от ЗОС;
  • изготвена и одобрена с Решение № 121/20.02.2012г. на Общинския съвет – гр. Созопол оценка от лицензиран оценител

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Поземлен имот с площ от 7313 кв.м., с идентификатор 67800.17.46 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, част от който попада в Поземлен имот с идентификатор 67800.17.109 съгласно скица-проект за изменение на КККР за поземлени имоти с идентификатор 67800.17.90,  67800.17.86,  67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40, 67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73, 67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46, 67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29, 67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5, 67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

2. Поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по КК на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7,313 кв.м. е собственост на наследници на Димитър Христов Пинаков съгласно удостоверения за наследници с 428 от 17.03.2011 г., №427 от 17.03.2011г. и №430 от 17.03.2011г., при следните квоти:

1). Наследници на Афродита Димитрова Червенкова, притежаващи общо 1/2 идеални части;

2). Димитър Скулиев Димитров, притежаващ 1/4 идеални части;

3). Марче Скулиева Димитрова, притежаваща 1/4 идеални части;

3. Пазарната стойност на отчуждавания имот по т. 1 с площ от 7,313 кв.м. е определена от лицензиран оценител – Атанас Георгиев (удостоверение 93, ДВ, бр.100 от 14.11.2003 г.). Същата възлиза на 69 144 лв.(шестдесет и девет хиляди сто четиридесет и четири)лв. и е определена за обезщетение на собствениците на Поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по КК на гр. Созопол. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с Решение № 121/20.02.2012г. на Общински съвет – гр. Созопол.

4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР при Община Созопол да организира изплащането на обезщетението по т. 3 от заповедта, на собствениците на Поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по КК на гр. Созопол с площ 7313  кв.м., както следва:

1). Наследници на Афродита Димитрова Червенкова, притежаващи общо 1/2 идеални части;

2). Димитър Скулиев Димитров, притежаващ 1/4 идеални части;

3). Марче Скулиева Димитрова, притежаваща 1/4 идеални части;

като прехвърли средствата по банкова сметка на “Инвестбанк” АД, клон Созопол IBAN BG 38 IORT 7378 5011 1563 00 - “Обезщетение собственици от Община Созопол”.

5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания Поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по КК на гр. Созопол ще се изплаща по банков път чрез  “Инвестбанк” АД, клон Созопол в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената на правоимащите, които не са обжалвали тази заповед. Ако има съдебно решение, изплащането започва от датата, определена в него.

6. В случай че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред.

7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – гр.Бургас.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя СтояноваЗам.-кмет на Община Созопол.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930