НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година

 

З А П О В Е Д

 

№8-Z-518/10.05.2012 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.133, ал.8 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ и получени в тази връзка указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

2.Възложен от МРРБ и разгледан от Общинки експертен съвет /Протокол №5/14.03.2007година/ проект за изменение на действуващ устройствен план на територията на Община Созопол

3. Заявления от Житомир Димитров Русинов, гр.Бургас, ул. „Апостол Карамитев” №10, офис №12, пълномощник /пълномощно №10110/23.12.2011г./ на Валентин Костов Василев, гр.Черноморец, ул. „Бриз” №8, вх. .№5-94-В-4/21.01.2012г. и 5-94-В-4/2/06.03.2012г., относно искане за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща неурегулирани поземлени имоти 81178.40.304 и №81178.40.305, местност Ачмите, землище  гр.Черноморец, общ.Созопол

4.Положително становище на ОЕС по т.1 от Протокол 8/02.05.2012година , Задание за проектиране по чл.124, ал.7 от ЗУТ, Удостоверение за поливност №55/10.01.2012г. на „НС”  ЕАД – Клон Черно море, Удостоверение №94-31842-02-10-9/03.01.2012г. на СГКК – гр. Бургас, Писмо №55-Ж-02/27.03.2012г. на РЗИ – гр.Бургас и Решение №БС-6-ПР/10.02.2012г. на РИОСВ – гр.Бургас

5.Заповед №Z-386/08.05.2007година на Кмета на Община Созопол, за определяне на общи правила по процедура по допускане, изработване и одобряване на подробни устройствени планове на територията на зони “А” и “Б”, определени, съгласно чл.48б от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

6.Одобряването със Заповед на подробни устройствени планове по реда на чл.133 от ЗУТ, ще се извършат след влизане в сила на изменението на Общия  устройствен план

и на основание чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗУТ

 

Д О П У С К А М:

 

Изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща неурегулирани поземлени имоти 81178.40.304 и №81178.40.305, местност Ачмите, землище  гр.Черноморец, общ.Созопол, попадащи по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в устройствена зона за обществено обслужване, извън граници на населени места за изграждане на сгради за обществено обслужване.

Да бъдат спазени следните изисквания:

? в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,

? преди издаване на виза от гл.архитект на Община Созопол,    инвеститорът да информира РИОСВ – гр.Бургас за инвестиционното намерение.

Заданието на новия подробен устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и следва да отговаря на предвижданията на проекта за изменение на общия устройствен план, във връзка с което да се съгласува с проектански колектив на изменения ОУП на Община Созопол.

Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с:

МОСВ – РИОСВ - гр.Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/ ,

“ВиК”- ЕАД - гр.Бургас,

“Електроразпределение”,

Проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София,

по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ  преди внасянето му за приемане и одобряване.

При изработване на ПУП да се спазят нормативните изисквания, съгласно  ЗУЧК    със следните показатели:

? плътност на застрояване 60%,

? К инт. = 1,5,

? кота корниз Н мах. = 10,00 метра,

? озеленяване 30%, като ? от площта да е с дървесна растителност;

 

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930