НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.

З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.

З А П О В Е Д № 8 Z 563/15.05.2012год.

НА  КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

С оглед нормалното започване и протичане на туристически сезон „Лято 2012 година” на територията на Община Созопол на основание предоставените ми с разпоредбата на чл.15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ правомощия и на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/:

I. З А Б Р А Н Я В А М:

1. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на гр.Созопол – Старинна и Нова част и гр.Черноморец; в.с. „Дюни” и „Света Марина”, както и на други самостоятелно обособени курортни комплекси и ваканционни селища, находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:

- от 15.05.2012год. до 30.09.2012год. – да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като:

- от 15.05.2012год. до 31.05.2012год., участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за ипълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на м.”Буджака” и с.Равадиново, както следва:

- от 15.06.2012год. до 30.09.2012год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като:

- от 15.06.2012год. до 30.06.2012год. учасниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за ипълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

3. Във всички останали територии в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А” и „Б”, съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:

- от 15.06.2012год. до 30.09.2012год. – да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация разрешавам в следните часове – от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. – 19.00ч.

Под „територия” по смисъла на настоящата заповед, следва да се разбира съвкупност от съседни урегулирани поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо конкретно предсназначение /курортни/.

Абсолютно забранявам достъпа и преминаването на тежка строителна механизация през границите на гр.Созопол и гр.Черноморец от 15.05.2011год. до 30.09.2011год

8130 гр. Созопол,  пл. “Хан Крум” № 2, тел.:+359 550 2 57 01 факс:+359 550 2 24 38

email:sozopol_obshtina@abv.bg, web-site: www. sozopol.bg

З А Д Ъ Л Ж А В А М:

1. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените с настоящата заповед срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

2. Горните лица да предприемат действия, необходими за възстановяването на засегнатите зелени площи около обектите им, като вземат мерки за почистването и засаждането им със съответните видове декоративна растителност; да приведат в първоначален вид нарушените в резултат на извършваните СМР или транспортни дейности тротоарни и пътни настилки.

3. Собствениците и наемателите на бетонови възли, лицата осигуряващи строителна механизация, както и други непосредствено обвързани със строителния процес в гореописаните територии, да предприемат необходимото с оглед недопускане на нарушаване на посочените в заповедта забрани.


За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА

III. О П Р Е Д Е Л Я М

1.Органите на МВР, респективно КАТ, да предприемат необходимите действия с оглед организацията на пропускателни пунктове на подходящите за това места, с цел недопускане на никаква строителна или друга тежка механизация до описаните територии за посочения в Заповедта период.

2. Контролът по повод изпълнението на настоящата Заповед да се осъществява от на Зам. кмет на Община Созопол – г-жа Петя Чапевова, Главния архитект на Община Созопол, Директор на Дирекция „УТКИПЕ към Община Созопол и Началника на РУП-гр.Созопол, на като настоящата Заповед да се връчи.

Настоящата ми заповед да се обяви на всички заинтересовани лица, чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинската администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея да бъде публикуван в поне един местен ежедневник, както и на официалния сайт на Община Созопол.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от узнаването й пред Административен съд- гр.Бургас, като на основание чл.60 от АПК, разпореждам предварителното й изпълнение.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930